Надійність транспортних систем

UncomplicatedRhyme avatar
UncomplicatedRhyme
·

Start Quiz

Study Flashcards

15 Questions

Що характеризує повну несправність об'єкта?

Нездатність виконувати усі потрібні функції

Що означає поняття 'збій' в контексті об'єкта?

Самоусувна відмова, яку можна усунути

Що означає поняття 'наробіток до відмови' при оцінці об'єкта?

Наробіток об'єкта до виникнення першої відмови

Що позначає поняття 'залишковий ресурс' в контексті об'єкта?

Сумарний наробіток об'єкта до переходу в граничний стан

Що означає термін 'дефект' в контексті граничного стану об'єкта?

Сумарна невідповідність об'єкта встановленим вимогам

Що характеризує непрацездатний стан об'єкта?

Нездатність виконувати хоч би одну з потрібних функцій

Яким чином може виникнути несправність об'єкта?

Самостійно, без відмови

Що означає критичний стан об'єкта?

Можливість призведення до травмування людей чи інших неприйнятних наслідків

Як характеризується працездатний стан об'єкта?

Здатність виконувати усі потрібні функції

Що належить до сфери поняття 'справність' об'єкта?

Здатність виконувати усі задані функції об'єкта

Що включає в себе поняття 'часткова несправність' об'єкта?

Порушення справного стану об'єкта, при якому може виконуватися лише частина функцій

Як визначається 'конструкційна несправність' об'єкта?

Спричинена недосконалістю проекту об'єкта

Що позначає поняття 'виробнича несправність' у контексті об'єкта?

Спричинена невідповідністю ходу виробництва проекту об'єкта чи встановленим виробничим процесом

Якою є основна характеристика 'відмови', що стосується об'єктів?

Подія, що порушує працездатний стан об'єкта, тобто його здатність виконувати необхідну функцію

Яка є ключова особливість поняття 'ресурс' у зазначеному контексті?

Загальний наробіток об'єкта до переходу в граничний стан

Цей тест допоможе вам перевірити свої знання про надійність транспортних систем та визначити терміни, пов'язані з їх станом та функціями.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser