Microvilli Cells in Small Intestine

UnderstandableShakuhachi avatar
UnderstandableShakuhachi
·

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Bağırsak villuslarında hangi hücreler sindirim sisteminde etkili hormon ve aminler salgılar?

Mo hücreleri

Hangi hücreler Gümüş tuzlarıyla iyi boyandıkları için Arjirofil hücre olarak da adlandırılır?

S hücreleri

Hangi hücreler, antibakteriyel enzim olan lizozim salgılar ve intestinal floranın kontrolünü sağlar?

Goblet hücreleri

Bağırsak kriptalarında en yakın yerleşimli hücreler hangileridir?

Kök hücreler

Hangi hücre türünün görevi pankreatik enzim sekresyonunu ve safra kesesi kontraksiyonlarını artırmaktır?

I hücreleri

Hangi hücreler intestinal bezlerin tabanında üçgen yerleşimlidir ve büyük asidofilik salgı granülleri bulunur?

S hücreleri

"APUD" terimi neyi ifade eder?

Amin Prekürsörlerini Uptake Dehidrojenaz

Hangi hücre türünün mitoz kapasitesi yüksektir ve bağırsak epitelyumu Kriptalarının bazaline yakın yerleşimlidir?

Kök hücreler

Hangi hucre tipleri enterokromatin boyama ile iyi boyanır?

S Hucresi

Hangi organel cok sayida ribozoma sahip olmasına ragmen diğer organellerden fakirdir?

Endoplazmik Reticulum

Learn about the M cells found in Peyer's patches in the ileum, covering the lymph nodules, and their functions in absorbing water and nutrients in the small intestine. Explore the characteristics and roles of specialized epithelial cells like enterocytes and goblet cells.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Solar Cells Quiz
3 questions

Solar Cells Quiz

LightHeartedMoldavite avatar
LightHeartedMoldavite
Review the cells
165 questions

Review the cells

MomentousMorganite avatar
MomentousMorganite
Glial Cells
9 questions

Glial Cells

HearteningEnglishHorn avatar
HearteningEnglishHorn
Use Quizgecko on...
Browser
Browser