Mga Ambag ng Renaissance sa Iba't Ibang Larangan

ElatedComet avatar
ElatedComet
·

Start Quiz

Study Flashcards

14 Questions

Sino ang tinaguriang 'Ama ng Humanismo'?

Francesco Petrarch

Sino ang kilala bilang 'Makata ng mga Makata'?

William Shakespeare

Sino sa mga sumusunod ang kilala bilang 'Prinsipe ng mga Humanista'?

Desiderius Erasmus

Sino ang sumulat ng nobelang 'Don Quixote'?

Miguel de Cervantes

Sino ang may-akda ng libro na 'The Prince'?

Niccolò Machiavelli

'Decameron' ay isang koleksyon ng anong uri ng mga salaysay?

Nakakatawang

'La Belle Jardinière' ay isang obra maestra ni __________.

Raffaello Santi

Sino ang kilalang itinuturing bilang 'Ganap na Pintor Perpektong Pinkor'?

Raffaello Santi

Sino ang sumulat ng nobelang 'Quixote Mancha'?

Miguel Cervantes

Ano ang tawag sa obra maestra ni Leonardo da Vinci na ipinakikita ang huling hapunan (The Last Supper)?

La Belle Jardinière

Sino ang tinaguriang 'Ama ng Humanismo'?

Francesco Petrarch

'Decameron' ay isinulat ni __________.

Giovanni Boccaccio

'The Prince' ay isang aklat na isinulat ni __________.

Niccolò Machiavelli

'Don Quixote' ay isang nobela ni __________.

Miguel Cervantes

Tukuyin ang mga ambag ng mga kilalang personalidad sa Renaissance sa mga larangang sining, panitikan, at pinta. Alamin ang kahalagahan ng kanilang mga kontribusyon sa kultura at lipunan.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser