Max Weber's Reasons for Accepting Power

Adamamor095 avatar
Adamamor095
·

Start Quiz

Study Flashcards

16 Questions

Wat is een reden waarom we macht volgens Weber accepteren?

Wat is een probleem dat volgens de tekst vaak ontstaat na de sterfte van charismatische leiders?

Wat wordt bedoeld met 'pragmatische, praktische legitimatie' volgens de tekst?

Wat zijn enkele bronnen die gebruikt worden in strafrechtsgeschiedenis volgens de tekst?

Wat is de naam van het bekendste handboek van Joos de Damhouder?

Wie heeft de synthese gemaakt van het Romeinse recht en gewoonterecht, maar waarvan de boeken nooit zijn gedrukt?

Welke regel in het rechtssysteem wordt geïllustreerd door het principe 'oog om oog' uit het Codex Hammoerabi?

Wat is een kenmerk van een echt wetboek volgens de tekst?

Hoe werd het recht in de Codex Hammoerabi gelegitimeerd?

Wat was het probleem dat veroorzaakt werd door de toepassing van wetgeving volgens de tekst?

Wat is het Dark number in de context van het strafrecht?

Wat was de inhoud van het Wetboek Codex Hammoerabi?

Wat is het principe dat geïllustreerd wordt door het principe 'oog om oog' uit de Codex Hammoerabi in relatie tot strafrecht?

Wat was een beperking van eigenrichting volgens de codex Hammoerabi?

Wat is de betekenis van de term 'Dark number' in de context van strafrecht?

Welk kenmerk illustreert een echt wetboek volgens de tekst?

Description

Learn about the three significant reasons identified by Max Weber for why people accept power, including rational-legal, charismatic, and traditional legitimization. Explore the implications and challenges associated with each type of power acceptance.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Max Weber's Authority Theories Quiz
12 questions
Max Weber's Concept of Modernity Quiz
8 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser