Mapanuring Pag-iisip: Fallacies at Bias

ModestPortland avatar
ModestPortland
·

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Ano ang tinutukoy ng Teorya ng Korespondensiya sa katotohanan?

Ang pahayag ay totoo kung ito ay tumutugma sa mga katotohanan o pangyayari sa totoong mundo

Ano ang pangunahing layunin ng Pag-aaral ng Kasaysayan sa Pilosopiya?

Masuri ang mga ideya at kontribusyon ng mga naunang pilosopo

Ano ang pahayag ng Teorya ng Koherensya hinggil sa katotohanan?

Ang pahayag ay totoo kung ito ay nag kakatugma sa iba pang mga proposisyon

Ano ang ginagawa ng Pag-aaral ng Konsepto sa Pilosopiya?

Pag-unawa at pag-aaral ng mga konsepto sa katotohanan at iba pang aspeto ng buhay

Ano ang isang pangunahing katangian ng Paniniwala batay sa tekstong binigay?

Lumalampas ito sa pagbibigay ng mga katotohanan

Ano ang tumutukoy sa Konklusyon batay sa Pilosopiya?

Paghuhusga batay sa ilang katotohanan

Ano ang tinatawag na 'fallacy' kapag may pag-atake sa tao o sa karakter ng tagapagsalita sa halip na direktang pagtalakay sa kanyang argumento?

Ad Hominem Fallacy

Anong uri ng 'fallacy' ang pagnanais na gamitin ang emosyon upang makuha ang simpatiya o suporta ng mga tao?

Appeal to Emotion Fallacy

Ano ang tinatawag na 'bias' kapag ito ay tumutukoy sa personal na pananaw ng isang tao na maaaring makaapekto sa kanyang pagtingin o opinyon sa isang bagay?

Bias (Kampihan)

Alin sa mga sumusunod na 'fallacy' ang pagnanais na magbigay lamang ng opsyon sa pagitan ng dalawang bagay?

False Dichotomy Fallacy

Anong uri ng 'fallacy' ang ginagamit kapag may paggamit ng parehong pahayag upang patunayan ang isa't isa nang walang karagdagang impormasyon?

Circular Reasoning Fallacy

'Ano ang tawag kapag gumawa ng malawakang konklusyon batay sa limitadong ebidensya o maliit na halaga ng impormasyon?'

'Hasty Generalization Fallacy'

Study Notes

Pagtuklas ng Katotohanan

 • Ang pagtuklas ng katotohanan tungkol sa ating sarili ay ang unang hakbang lamang sa paglalakbay sa pagtuklas ng kaalaman at katotohanan.
 • Mapanuring Pag-iisip: masusing pag-iisip, pagsusuri at nagpapakita ng kakayahang mag-isip nang malalim at independiyente.

Mga Uri ng Fallacy

 • Ad Hominem Fallacy: pag-atake sa tao o sa karakter ng tagapagsalita sa halip na direktang pagtalakay sa kanyang argumento.
 • Straw Man Fallacy: paglalagay ng mga salitang madali o labis na pinadali upang mas madaling masira ang argumento ng iba.
 • Appeal to Emotion Fallacy: paggamit ng emosyon upang makuha ang simpatiya o suporta ng mga tao.
 • False Dichotomy Fallacy: pagbibigay ng opsyon lamang sa pagitan ng dalawang bagay.
 • Circular Reasoning Fallacy: paggamit ng parehong pahayag upang patunayan ang kanyang sarili nang walang karagdagang impormasyon.
 • Appeal to Authority Fallacy: pagbase ng tama o mali ng isang argumento sa kapangyarihan o autoridad ng isang tao kahit hindi ito ang kanyang espesyalisasyon.
 • Hasty Generalization Fallacy: paggawa ng malawakang konklusyon batay sa limitadong ebidensya o maliit na halaga ng impormasyon.

Bias

 • Ito ay tumutukoy sa personal na pananaw ng isang tao na maaaring makaapekto sa kanyang pagtingin o opinyon sa isang bagay.
 • Correspondence Bias (Kampihan ng Personalidad): ang tendensiyang husgahan ang Personalidad ng isang tao batay sa kanyang mga kilos.
 • Confirmation Bias (Kampihan ng Pagkumpirma): tanggapin ang impormasyon na sumusuporta sa sariling paniniwala/ tanggihan ang mga ideyang kumokontra.

Mga Paraan ng Pagpilosopiya

 • Pag-aaral ng Kasaysayan: layunin nito na masuri ang mga ideya at kontribusyon ng mga naunang pilosopo sa ating kamalayan at pag-unawa sa mundo.
 • Pagsusuri ng Konsepto: ito ay ang pag-unawa at pag-aaral ng mga konseptong sa katotohanan at iba pang aspeto ng buhay.

Teorya ng Katotohanan

 • Teorya ng Korespondensiya: pahayag ay totoo kung ito ay tumutugma o nagkakatugma sa mga katotohanan o mga pangyayari sa totoong mundo.
 • Teorya ng Koherensya: totoo kung ito ay nag kakatugma sa iba pang mga proposisyon na itinuturing na totoo.
 • Teorya ng Pragmatismo: isang pilosopikal na pananaw na nagbibigay-halaga sa praktikal na epekto o kahalagahan ng isang paniniwala o pahayag.

Pananaw Tungkol sa Katotohanan

 • Totoo kung ito ay maipaliwanag o maipagtanggol sa pamamagitan ng ating mga pandama.
 • Totoo kung ito ay batay sa mga katotohanan.
 • Pagkakaroon ng Konsensya o Pagkakasundo ng mga Tao sa Isang Paniniwala.

Test your knowledge on critical thinking, fallacies, and biases. Learn about the Ad Hominem Fallacy and how biases can affect reasoning. Explore different types of faulty logic and arguments.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser