Management and Organization Chapter 1

TransparentNewYork avatar
TransparentNewYork
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

14 Questions

Wat vormt het uitgangspunt voor de invulling van de overige aandachtsgebieden in een organisatie?

Strategie

Wat is de belangrijkste verantwoordelijkheid van het management binnen een organisatie?

Het behalen van de doelen van de organisatie

Wat is cruciaal voor het succes van een organisatie volgens de tekst?

De medewerkers

Wat is het primaire doel van processen binnen een organisatie?

Het realiseren van producten en/of diensten

Wat is een manager in termen van het behalen van doelen binnen een organisatie?

Een persoon die sturing geeft aan processen, mensen en middelen om een bepaald doel te bereiken

Wat is het oorspronkelijke naam van het vakgebied Management en Organisatie?

Organisatiekunde

Wat is de belangrijkste doelstelling van een onderneming volgens de tekst?

Het maken van winst

Wat is een kenmerk van een organisatie volgens de tekst?

Doelgerichte samenwerking van mensen

Welke vakgebieden gebruikt organisatiekunde volgens de tekst?

Algemene economie, juridische wetenschappen, en gedragswetenschappen

Wat is het uiteindelijke doel van een organisatie volgens de tekst?

Het voortbestaan van de organisatie

Wat onderscheidt profitorganisaties van non-profitorganisaties volgens de tekst?

Profitorganisaties zijn gericht op winst, terwijl non-profitorganisaties gericht zijn op maatschappelijke doelen

Wat is een voorbeeld van een non-profitorganisatie volgens de tekst?

Ziekenhuis

Wat is een voorbeeld van een publiekrechtelijke rechtspersoon volgens de tekst?

Ministerie

Wat onderscheidt een besloten vennootschap van een naamloze vennootschap volgens de tekst?

De aandelen van een naamloze vennootschap zijn vrij overdraagbaar, terwijl die van een besloten vennootschap niet vrij overdraagbaar zijn

Study Notes

Organisatie en Management

 • Het uitgangspunt voor de invulling van de overige aandachtsgebieden in een organisatie is de missie en visie van de organisatie.
 • De belangrijkste verantwoordelijkheid van het management binnen een organisatie is het bereiken van de doelstellingen van de organisatie.
 • Het succes van een organisatie is cruciaal afhankelijk van de effectiviteit van het management.

Processen binnen een organisatie

 • Het primaire doel van processen binnen een organisatie is het bereiken van de doelstellingen van de organisatie.

Rollen binnen een organisatie

 • Een manager is verantwoordelijk voor het behalen van doelen binnen een organisatie.
 • Het oorspronkelijke naam van het vakgebied Management en Organisatie is Bedrijfshuishoudkunde.

Doelstellingen van een organisatie

 • De belangrijkste doelstelling van een onderneming is het behalen van winst.
 • Een kenmerk van een organisatie is dat het een samenwerkingsverband is tussen mensen en middelen.
 • Het uiteindelijke doel van een organisatie is het bereiken van de doelstellingen van de organisatie.

Soorten organisaties

 • Profitorganisaties onderscheiden zich van non-profitorganisaties doordat ze winst maken.
 • Een voorbeeld van een non-profitorganisatie is een stichting.
 • Een voorbeeld van een publiekrechtelijke rechtspersoon is een gemeente.
 • Een besloten vennootschap (BV) onderscheidt zich van een naamloze vennootschap (NV) doordat de aandeelhouders van een BV niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap.

Test your knowledge of the model of management and organization, including the areas of strategy, management, and structure. Explore how these components shape and influence organizational functioning.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser