Liberalism Critique of Congress of Vienna

RemarkableHyena avatar
By RemarkableHyena

Quiz

Flashcards

15 Questions

Wat staat centraal in de visie van de liberalen?

Waar ijveren liberalen voor op het gebied van persoonlijke vrijheid?

Wat is volgens de liberalen de rol van de staat?

Wat houdt een democratische rechtsstaat in volgens de liberalen?

Wat wordt door de 19e-eeuwse liberalen niet gewenst op het gebied van stemrecht?

Wat is een kenmerkende eigenschap van een democratische rechtsstaat volgens de liberalen?

Wat is het belangrijkste kenmerk van het liberaal opvatting over stemrecht in het beschreven stelsel?

Waarom beschouwen de liberalen mensen die voor een loon moeten werken als 'loonslaven'?

Wat is de houding van de liberalen ten opzichte van de rol van de overheid in de economie?

Hoe beschrijft Adam Smith, de vader van het klassieke economisch liberalisme, de drijfveer in het liberale systeem?

Wat was het doel van de wet Le Chapelier volgens de liberalen?

Waarom verloren arbeiders volgens het beschreven stelsel het recht om zich te verenigen?

Wat was het pleidooi voor vrijheid volgens de liberalen?

Wat kan er gebeuren als absolute vrijheid wordt toegestaan volgens het beschreven stelsel?

'Wat is het standpunt van liberalen ten aanzien van vooruitgang in relatie tot mens en wetenschap?'

Description

Learn about the liberal critique of the Congress of Vienna's restoration politics and their emphasis on individual freedom, inspired by Enlightenment thinkers. Explore their advocacy for freedom of speech, religious freedom, and separation of church and state.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Liberalism in European History
10 questions
Liberalism and Nationalism Quiz
5 questions
Liberalism in International Relations
58 questions
Liberalism in the Early 19th Century
4 questions