Legal Norms and Sanctions Quiz

CorrectSimile avatar
CorrectSimile
·

Start Quiz

Study Flashcards

36 Questions

Čo je základom, z ktorého sa odvodzuje konanie všetkých subjektov na území štátu?

Objektívne právo

Ktorá funkcia práv zabezpečuje poriadok a stabilitu vzťahov medzi členmi spoločnosti a zabraňuje konfliktom medzi nimi?

Stabilizačná funkcia

Čo je legisvakačná doba?

Doba medzi platnosťou a účinnosťou právnej normy.

Čo je tradičná dvojčlánková štruktúra právnej normy?

Skutková podstata a právne následky

Ktorá časť právnej normy vyjadruje pravidlo správania a je jadrom právnej normy?

Dispozícia

Čo označuje hypotéza v trojčlánkovej štruktúre právnej normy?

Predpoklady, pri ktorých sa má realizovať pravidlo správania.

Ktorá škola práva odmietala argumentáciu, že nacistické zločiny boli len vykonávaním rozkazov?

Pozitivistická škola

Kto bol predstaviteľom Práva a ekonómie školy?

Gustav Radbruch

Ktorá škola práva chápala právo ako súčasť morálneho poriadku vo svete?

Prirodzenoprávna škola

Kto bol predstaviteľom Pozitivistické školy?

Hugo Grotius

V akých etapách sa Venovala Prirodzenoprávna škola problematike pojmu a podstaty práva?

Antická, stredoveká, novoveká, moderná

Ktorý prameň práva bol v stredoveku pre Prirodzenoprávnu školu?

Boh a jeho vôľa

Kto zaviedol pojem „živé právo“ a tvrdil, že právo nie je v zákonoch ale v spoločnosti?

E.Ehrlich

Kto zastáva názor, že právo je na zákon povýšená vôľa vládnucej triedy?

Karl Marx

Ktorá právna škola sa zameriava na sociálne pôsobenie štátu a odmieta právny formalizmus?

Sociologická škola

Podľa ktorej definície je právo spojené s tým, čo je správne a spravodlivé?

Právno-idealistická definícia

Ktorému pojmu sa zaoberá škola Law and Economics, ktorá skúma právo cez náklady a výnosy?

Právo a ekonómia

Podľa ktorej definície je právo súborom všeobecne záväzných pravidiel správania sa v štátom ustanovenej alebo uznanej forme?

Právno-pozitivistická definícia

Čo znamená, že právna norma je demonštratívna?

Právna norma uvádza otvorený výpočet podmienok.

Aká je najdôležitejšia charakteristika kogentných (kategorických) noriem?

Nemožno sa na základe autonómie vôle dohodnúť inak.

Čo je typické pre teleologické normy?

Stanovujú účel, nie prostriedky.

Aké charakteristiky platia pre odvodené (sekundárne/derivované) normy?

Môžu len spresňovať, ale nesmú upravovať práva a povinnosti nad rámec primárnych právnych noriem.

Čo označuje prikazujúca právna norma?

Príkazník je povinný vykonať príkaz osobne.

Ktorá charakteristika platí pre lokálne právne normy?

Majú svoju legitimitu od iných orgánov alebo zdroja moci.

Ktoré normy umožňujú organom prihliadnuť na špecifické skutkové okolnosti a zmierniť tvrdosť zákona?

Ekvitálne normy

Ktorý orgán má právomoc vydávať univerzálne (celoštátne) právne normy?

Orgán s celoštátnou pôsobnosťou

Aký je postupnosť hierarchie právnych noriem podľa ich právnej sily?

Ústava, ústavné zákony, zákony, právne normy orgánov ústrednej štátnej správy

Čo je legisvakačná doba v kontexte právnych noriem?

Doba medzi platnosťou a účinnosťou právnej normy

Ktorý princíp práva kompetencie iba na danom území?

Teritoriálny princíp

Aká legislatíva má pôsobiť do budúcnosti a nie do minulosti?

Prospektívna legislatíva

Aké sú základné odvetvia súkromného práva?

Rodinné, obchodné, medzinárodné súkromné, individuálne pracovné

Čo upravuje odvetvie obchodného práva?

Vzťahy súvisiace s podnikaním

Aké sú základné odvetvia verejného práva?

Ústavné, správne, finančné, procesné

Čo je režim dočasného prechodného spolupôsobenia skoršej a neskoršej právnej úpravy?

Súčinnosť skoršej a neskoršej právnej úpravy pričom iba jedna je platná

Čo je abrogácia?

Úplná náhrada staršej právnej úpravy novou právnou úpravou

Čo definuje systém práva podľa textu?

Vzťah medzi právnymi normami

Test your knowledge of legal norms and sanctions with this quiz. Explore the concepts of imperfekt norms, hypotheses, and dispositions within legal frameworks.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Legal Norms and Sanctions Quiz
61 questions
Norma Giuridica e Sanzioni
4 questions

Norma Giuridica e Sanzioni

UndauntedBerkelium avatar
UndauntedBerkelium
Use Quizgecko on...
Browser
Browser