Legal Norms and Sanctions Quiz

CorrectSimile avatar
CorrectSimile
·

Start Quiz

Study Flashcards

61 Questions

Kto bol predstaviteľom Právnickej školy Pozitivistická škola?

Hugo Grotius

V ktorom storočí sa začal obchodný kontakt medzi civilizáciami a vzniklo medzinárodné právo?

Novovek

Ktorá škola odmietla argumentáciu nacistov, že iba plnili rozkazy?

Prirodzenoprávna škola

Ktorú školu možno označiť za najstaršiu a najvplyvnejšiu v histórii právnej vedy?

Prirodzenoprávna škola

Ktorý predstaviteľ sa spája s existenciou večného zákona a Boha ako prameňa práva?

Tomáš Akvinský

Ktoré storočie bolo hlavným motívom pre pozitívnu reakciu na nacistické zločiny a procesy proti nim?

20.storočie

Ktorá právna škola je zameraná na sociálne pôsobenie štátu a odmieta právny formalizmus?

Sociologická škola

Kto zaviedol pojem „živé právo“ a tvrdil, že právo nie je v zákonoch, ale v spoločnosti?

E. Ehrlich

Ktorá právna škola má blízko k právnej sociológii a redukuje právo na politiku?

Marxistická právna škola

Ktorá škola práva sa zameriava na skúmanie práva cez náklady a výnosy a redukuje právo na ekonomické vzťahy?

Škola práva a ekonómie

Kto tvrdil, že 'what the Queen and Parliament enacts is law'?

O. W. Holmes

Podľa ktorej definície je právo sociálna technika, ktorá spočíva v dosahovaní žiaduceho sociálneho správania ľudí pomocou hrozby prostriedkov donútenia zo strany štátu?

Právno-pozitivistická definícia

Ktorý znak definuje právo ako 'správny' poriadok, spájaný s tým, čo je správne a spravodlivé?

'Normatívnosť'

'Právo musí mať štátom stanovenú alebo uznanú formu.' Ktorý znak toto popisuje?

'Štátom uznaná forma'

'Právo spájané s tým, čo je správne, spravodlivé.' Ktorý znak toto popisuje?

'Normatívnosť'

'V štáte má platiť iba jedno právo a jeden právny poriadok.' Ktorý znak toto popisuje?

'Monizmus'

Čo je intertemporalita v súvislosti s právnymi vzťahmi?

Použitie neskoršieho právneho predpisu na obsah právnych vzťahov od nadobudnutia účinnosti do budúcnosti

Čo znamená pojmom 'derogácia' v oblasti práva?

Úplné zrušenie platnosti a účinnosti právnej normy

Aký je rozdiel medzi abrogáciou a derogáciou?

Abrogácia znamená čiastočné zrušenie platnosti a účinnosti právnej normy, kým derogácia znamená úplné zrušenie platnosti a účinnosti právnej normy

Čo je cieľom derogačných pravidiel v oblasti interpretácie práva?

Zabezpečiť, že špeciálny zákon má prednosť pred všeobecným zákonom

Aký je hlavný cieľ hierarchického usporiadania právneho systému?

Zabezpečiť, že nižšia právna norma odvodzuje svoju platnosť od vyššej právnej normy

Ako je definovaný princíp subordinácie v teórii členenia práva?

Princíp subordinácie tvrdí, že súkromné právo je podriadené verejnému právu

V akom vzťahu stojí rodinné právo k občianskemu právu?

Rodinné právo je súčasťou občianskeho práva

Čo je kogentná norma?

Norma, ktorá dáva prednosť autonómie vôli a možnosti upraviť práva a povinnosti

Ktorý orgán má najvyššiu právnu silu podľa hierarchie právnych noriem?

Ústavný súd

Čo znamená derogačná sila právnych noriem?

Možnosť odvodiť právnu silu normy a rušiť nižšiu právnu normu

Čo je retroaktivita v trestnom práve?

Účinnosť právneho predpisu začne plynúť skôr než jeho platnosť, takže sa použije neskoršia právna norma na prípady, ktoré sa stali v minulosti.

Aký je princíp územnej teritoriality?

Kompetencie iba na danom území

Čo je osobitný zákonník vo vecnej právnej problematike?

Zákony o pracovnoprávnych vzťahoch

Čo vyjadruje norma s derogačnou silou?

Vyjadruje možnosť odvodiť právnu silu normy a rušiť nižšiu právnu normu

Aký druh právnej normy zahŕňa záväzný účel a neupravuje konkrétne prostriedky na dosiahnutie tohto účelu?

Teleologická norma

Aký druh sankcií sa udelením trestu odňatia slobody na 15 rokov?

Absolútne určitá sankcia

Aký druh právnej normy poskytuje dovolenie konať to, čo nie je zákonom zakázané?

Dovoľujúca norma

Ktoré druhy právnych noriem klasifikujeme podľa stupňa právnej sily?

Pôvodné a odvodené

Ako sa nazýva sekundárna hypotéza, ktorá vzniká negáciou primárnej dispozície?

Sekundárna dispozícia

Ktorý druh právnej normy platí bezvýhradne a nemožno sa na základe autonómie vôle dohodnúť inak?

Kogentná norma

Ako sa nazýva druh právnej normy, ktorý platí subsidiárne a umožňuje sa dohodnúť inak, kým sa nedohodneme na niečom inom?

Dispozitívna norma

Aký druh právnej normy je platný len na určitej časti územia?

Lokálna norma

Ktorý orgán môže prijať pôvodné (primárne/originárne) právne normy?

Obecné zastupiteľstvo

Aký druh sankcií sa udelením trestu potrestania od 2 do 5 rokov?

Určitá sankcia

Ktorý druh právnej normy obsahuje prednosť adresátov upraviť si právne normy a platí bezvýhradne?

Kogentná norma

Aké vlastnosti má demonštratívna hypotéza vo vzťahu k definovaniu podmienok v právnej norme?

Možnosť uplatniť aj iné podmienky ako tie stanovené v právnej norme.

Čo je základom, z ktorého sa odvodzuje konanie všetkých subjektov na území štátu?

Objektívne právo

Ktoré z uvedených súvisí s právnymi povinnosťami?

Protektívna funkcia práva

Ktorá funkcia práva zabezpečuje poriadok a stabilitu vzťahov medzi členmi spoločnosti?

Stabilizačná

Čo označuje legisvakačná doba?

Doba medzi platnosťou a účinnosťou

Ktorý znak právnej normy označuje jej schopnosť obmedzovať slobodu jednotlivca a nútiť ho správať sa určitým vymedzeným spôsobom?

Záväznosť

Čo predstavuje dispozícia v tradičnej štruktúre právnej normy?

Pravidlo správania

Aká je úloha hypotézy v trojčlánkovej štruktúre právnej normy?

Podmienka realizácie normy

Ktorý štátne donútenie zabezpečuje ochranu spoločnosti pred porušovaním povinností?

Sankcia

Aké dve formy môže obsahovať právny predpis?

Implicitnú formu a explicitnú formu

Ako definujeme absolútne subjektívne právo?

Voči všetkým (erga omnes) – vlastnícke, osobnostné, duševného vlastníctva

Aké je úlohou regulatívnej funkcie práva?

Zabezpečuje poriadok a stabilitu vzťahov

Čo je charakteristické pre objektívne právo?

Je základom, z ktorého sa odvodzuje konanie všetkých subjektov na území štátu

Ktorá funkcia práv sa zaoberá posilňovaním súdržnosti a rozvojom spoločenských vzťahov?

Integračná

Čo znamená legisvakačná doba?

Doba nutná na oboznámenie sa adresátov s právnymi normami

Aký je hlavný rozdiel medzi tradičnou dvojčlánkovou a trojčlánkovou štruktúrou právnej normy?

Prítomnosť hypotézy v trojčlánkovej štruktúre

Ktorý znak definuje osobitný zákonník vo vzťahu k právnym normám?

Normatívnosť

Aký druh sankcií sa udelením trestu potrestania od 2 do 5 rokov?

Obmedzenie osobnej slobody

Čo znamená pojmom 'derogácia' v oblasti práva?

Zrušenie alebo oslabenie platnosti konkrétneho právneho predpisu

Akú funkciu plní legisvakačná doba?

Umožňuje adresátom oboznámiť sa s právnymi normami

Test your knowledge of legal norms and sanctions with this quiz. Explore the concept of imperfect norms and the relationship between hypotheses and dispositions in the context of legal regulations.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Legal Norms and Logical Rules Quiz
10 questions
Legal Norms Hierarchy Quiz
9 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser