Legal Norms and Business Entities Quiz

RaptPelican avatar
RaptPelican
·

Start Quiz

Study Flashcards

31 Questions

Podnikatel může být pouze fyzická osoba.

Právnická osoba není považována za samostatný právní subjekt.

Způsobilost k podnikání je možná ihned po dosažení 18 let.

Podnikatel nemá právo vstupovat do právních vztahů vlastním jménem.

Rozsah podnikatelské činnosti určuje stát.

Podnikatel nese podnikatelské riziko i v případě neúspěchu.

Podnikání mohou vést pouze fyzické osoby.

Náklad je definován jako účelová spotřeba.

Daňovou evidenci vedou pouze účetní jednotky.

Příjem je zvýšení stavu finančních prostředků.

Obchodní firma podniku je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku.

Statutární orgán může jednat jménem podniku ve všech věcech.

Cílem podnikání je dosažení ztráty.

Podmínkou provozování činnosti je věk minimálně 16 let.

Obchodní společnost mohou zakládat pouze fyzické osoby.

Základní kapitál je povinným vkladem všech společníků do obchodní společnosti.

Společenská smlouva je nutná pro vytvoření obchodní společnosti.

Ručení společníka znamená, že společník ručí za závazky společnosti ve výši svého majetku.

Co je podnikání?

Který subjekt má způsobilost k podnikání po dosažení 18 let?

Co nese podnikatel s sebou jako součást podnikatelského rizika?

Kdo odpovídá za závazky společnosti ve výši svého majetku?

Kdo může vést daňovou evidenci?

Co je účelem podnikání?

Co je účetnictví?

Co je náklad?

Kdo vedou daňovou evidenci?

Co je obchodní firma podniku?

Co znamená ručení společníka?

Kdo může vést účetnictví?

Co je zásada podnikání?

Description

Test your knowledge of legal norms regulating business activities and the types of business entities. Explore topics such as laws governing business corporations and trade, as well as the definition of entrepreneurship and the classification of business entities.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Legal Norms and Logical Rules Quiz
10 questions
Legal Norms and Sanctions Quiz
61 questions
Legal Norms and Sanctions Quiz
36 questions
Legal Norms Hierarchy Quiz
9 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser