Late Ottoman Empire Debt Management Document Quiz

SteadiestLosAngeles avatar
SteadiestLosAngeles
·

Start Quiz

Study Flashcards

6 Questions

Osmanlı Devleti'nin borçlarını düzenli bir şekilde ödemesini sağlamak amacıyla 1881'de yayımladığı belge aşağıdakilerden hangisidir?

Hangi belge, Osmanlı Devleti'nin borçlarının faizini ödeyemez hale geldiği son dönemlerde yayımlanmıştır?

Hangi belge, Osmanlı Devleti'nin borç alınan devletlerin, bankaların ve şahısların menfaatlerini korumayı amaçlamıştır?

Milli cemiyetlerin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti altında birleştirilmesi ve Bati Anadolu'daki Kuva-yi Milliye birliklerinin komutanlığına Ali Fuat Paşa'nın atanması kararı aşağıdaki etkinliklerden hangisinde alınmıştır?

Aşağıdakilerden hangisi Ali Fuat Paşa'nın Bati Anadolu'daki Kuva-yi Milliye birliklerinin komutanlığına atanmasının kararlaştırıldığı etkinlikler arasında yer almamaktadır?

Aşağıdaki etkinliklerden hangisinde Amasya Genelgesi ile ilgili olarak Milli cemiyetlerin birleştirilmesine dair kararlar alınmıştır?

Description

Test your knowledge of the document published by the Ottoman Empire in 1881 to protect the interests of the states, banks, and individuals from whom they had borrowed, and to ensure the regular payment of their debts.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser