IT4735 Internet of Things and Applications

ComplimentaryNephrite1502 avatar
ComplimentaryNephrite1502
·

Start Quiz

Study Flashcards

20 Questions

IoT là viết tắt của thuật ngữ nào sau đây?

Internet of Things

Chương nào trong môn học IT4735 Internet of Things and Applications đề cập đến các chuẩn truyền thông cho IoT?

Chương 2

Trong IoT, cảm biến và thiết bị được đề cập trong phần nào của chương 2?

2.1. Cảm biến và thiết bị

Đánh giá trong môn học IT4735 Internet of Things and Applications được chia thành những phần nào?

Quá trình và Cuối kỳ

Mục tiêu của môn học IT4735 Internet of Things and Applications là gì?

Tất cả các phương án trên

Đặc tính nào cần được cân nhắc khi lựa chọn cảm biến dựa trên việc cảm biến phải hoạt động lâu bền trong môi trường thời tiết?

Durability (Tính lâu bền)

Cảm biến trong IoT có chức năng gửi thông tin về các thay đổi xung quanh đến thiết bị nào?

Các thiết bị thu thập dữ liệu từ các cảm biến và gửi tới cloud/server

Cảm biến nào có thể vận hành với các biến động của môi trường xung quanh?

Versatility (Tính linh hoạt)

Theo các yếu tố sau, đâu là yếu tố quan trọng nhất cần cân nhắc khi lựa chọn cảm biến?

Durability (Tính lâu bền)

Theo thông tin trong văn bản, thiết bị nào được giao tiếp với 2 loại dữ liệu: telemetry và state?

Thiết bị IoT

Cảm biến trong IoT có chức năng gửi thông tin về các thay đổi xung quanh đến đâu?

Đến thiết bị

Các thiết bị IoT có thể giao tiếp truyền thông riêng mà không kết nối trực tiếp với nền tảng điện toán đám mây thông qua công nghệ nào?

Bluetooth Low Energy (BLE)

Theo loại tín hiệu, cảm biến có thể được phân loại như thế nào?

Theo loại tín hiệu

Tính linh hoạt của cảm biến liên quan đến điều gì?

Loại môi trường

Cảm biến nào sử dụng pin năng lượng mặt trời và cần thiết kế chế độ ngủ tiết kiệm năng lượng?

Cảm biến ánh sáng

Công nghệ IoT bao gồm những thành phần nào sau đây?

Thiết bị và cảm biến, chuẩn truyền thông, giao thức truyền thông, nền tảng đám mây

Trong IoT, lập trình cho thiết bị và hệ thống IoT bao gồm những nội dung nào?

Lập trình ứng dụng, lập trình nhúng, lập trình mạng, lập trình ứng dụng di động

Trong IoT, bảo mật được thực hiện như thế nào?

Sử dụng mã hóa dữ liệu, quản lý danh tính, kiểm soát truy cập, kiểm tra rủi ro

Kỹ năng nào quan trọng khi thiết kế và xây dựng một hệ thống ứng dụng IoT?

Hiểu biết về thiết kế IoT và các thành phần, biết cách sử dụng các công nghệ IoT hiện đại, kiến thức vững về an toàn và bảo mật thông tin, kỹ năng vận dụng kiến thức để xây dựng hệ thống ứng dụng IoT

Mục tiêu của môn học IT4735 Internet of Things and Applications là gì?

Nắm vững kiến thức tổng quan về IoT và ứng dụng vào các lĩnh vực khác nhau

Learn about IoT architecture, layering models, components, IoT technologies, programming for devices, system security, and practical system design and implementation. This quiz covers the fundamentals of Internet of Things and its applications.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser