İslam'da Bilim ve Teknik Cilt I Quiz

WillingOtter avatar
WillingOtter
·

Start Quiz

Study Flashcards

24 Questions

Değerli Türk bilim adamı Prof. Dr. Fuat SEZGİN; uzun yıllar süren çalışmaları sonucu ortaya koyduğu bu eserle, İslam dünyasının bilim ve ______ alanlarında insanlığın gelişmesine yaptığı katkıları incelemekte, bilim tarihi için yeni bir bakış açısına kapı aralamaktadır.

İslam uygarlığı, ______ ve teknoloji alanlarında büyük atılımlar gerçekleştiren ve bugün insanlığın ortak hafızasında yer etmiş önemli ______ adamları yetiştirmiştir. Astronomi, geometri, matematik, tıp, mimarlık, kimya ve başka birçok alanda kaydedilen gelişmelerle İslam dünyası, tüm insanlık için büyük bir ______sel canlanmanın öncülüğünü yapmıştır.

Dünya ______ tarihinde İslam ______inin oynadığı rolü çeşitli örneklerle ele alan bu eser, Batı merkezli ______ anlayışına bir alternatif niteliği taşımakla birlikte, İslam dünyası için de ______ alanındaki büyük başarılarını hatırlatan bir kaynak oluşturmaktadır.

Kurumlarımız işbirliği yapan ve ortak değer üreten kurumlar haline geldikçe, düşün- sel birikimin ekonomik birikim kadar hayati öneme sahip olduğu genel kabule dönüştükçe ve hepsinden önemlisi bu yaklaşım bir toplumsal irade biçimini aldıkça, toplum olarak hedeflerimize daha hızlı ve daha kolay ulaşacağız.

Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Türkiye Bilimler Akademisi’nin işbirliğinde Almanca’dan Türkçe’ye çevrilerek 2007 yılında yayın hayatımıza kazandırılan bu nadide ______, gördüğü yoğun ilgi dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından yeniden basılması bu alandaki büyük ihtiyacın kanıtıdır.

Hedefimiz, okuyan, düşünen ve üreten bireylerin oluşturduğu; kendi değerleriyle tanışık ve barışık bir topluma kavuşmak ve ______ birikimimizi ülkemiz dışındaki geniş kitlelerle tanıştırarak evrensel kültür içerisindeki mutena yerimizi almaktır.

Böylesine önemli bir ______ yeniden basılarak kültür hayatımıza kazandırılmasına katkı sağlayan herkesi yürekten kutluyorum.

yayın yılı

Ertuğrul ______ Ertuğru.

yayın koordinatörü

yayınlayan kuruluş

çevirmeni

sayfa sayısı

ikinci basım tarihi

İslam uygarlığı, ______ ve teknoloji alanlarında büyük atılımlar gerçekleştiren ve bugün insanlığın ortak hafızasında yer etmiş önemli ______ adamları yetiştirmiştir. Astronomi, geometri, matematik, tıp, mimarlık, kimya ve başka birçok alanda kaydedilen gelişmelerle İslam dünyası, tüm insanlık için büyük bir ______sel canlanmanın öncülüğünü yapmıştır.

Değerli Türk bilim adamı Prof. Dr. Fuat SEZGİN; uzun yıllar süren çalışmaları sonucu ortaya koyduğu bu eserle, İslam dünyasının bilim ve ______ alanlarında insanlığın gelişmesine yaptığı katkıları incelemekte, bilim tarihi için yeni bir bakış açısına kapı aralamaktadır.

Hedefimiz, okuyan, düşünen ve üreten bireylerin oluşturduğu; kendi değerleriyle tanışık ve barışık bir topluma kavuşmak ve ______ birikimimizi ülkemiz dışındaki geniş kitlelerle tanıştırarak evrensel kültür içerisindeki mutena yerimizi almaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Türkiye Bilimler Akademisi’nin işbirliğinde Almanca’dan Türkçe’ye çevrilerek 2007 yılında yayın hayatımıza kazandırılan bu nadide ______, gördüğü yoğun ilgi dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından yeniden basılması bu alandaki büyük ihtiyacın kanıtıdır.

Dünya ______ tarihinde İslam ______inin oynadığı rolü çeşitli örneklerle ele alan bu eser, Batı merkezli ______ anlayışına bir alternatif niteliği taşımakla birlikte, İslam dünyası için de ______ alanındaki büyük başarılarını hatırlatan bir kaynak oluşturmaktadır.

İslam uygarlığı, ______ ve teknoloji alanlarında büyük atılımlar gerçekleştiren ve bugün insanlığın ortak hafızasında yer etmiş önemli ______ adamları yetiştirmiştir. Astronomi, geometri, matematik, tıp, mimarlık, kimya ve başka birçok alanda kaydedilen gelişmelerle İslam dünyası, tüm insanlık için büyük bir ______sel canlanmanın öncülüğünü yapmıştır.

Değerli Türk bilim adamı Prof. Dr. Fuat SEZGİN; uzun yıllar süren çalışmaları sonucu ortaya koyduğu bu eserle, İslam dünyasının bilim ve ______ alanlarında insanlığın gelişmesine yaptığı katkıları incelemekte, bilim tarihi için yeni bir bakış açısına kapı aralamaktadır.

İslam’da Bilim ve Teknik Cilt I İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR A.Ş. YAYINLARI Fulya Mahallesi, Mevlüt Pehlivan Sokak, No: 23, 80280 Gayrettepe / İSTANBUL Tel: 0212 317 77 00, Faks: 0212 274 58 40, [email protected] - www.kultursanat.org ‹slam'da Bilim ve Teknik Fuat Sezgin Genel Yay›n Yönetmeni Nevzat Bayhan Yay›n Dan›şman› Prof. Dr. ‹skender Pala Yay›n Koordinatörü Hasan Iş›k Çeviri Abdurrahman Aliy Yay›na Haz›rlayan Hayri Kaplan, Abdurrahman Aliy Sezgin, Fuat İslam’da Bilim ve Teknik/ Fuat Sezgin; Çev.: Abdurrahman Aliy; Eckhard Neubauer’in katkılarıyla; Yay. Haz.: Hayri Kaplan, Abdurrahman Aliy.- Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı; Türkiye Bilimler Akademisi, 2007. …c.: mk res.; 30 cm.- (Türkiye Bilimler Akademisi yayınları; no. 14) (Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları; 3083-1. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü kültür eserleri dizisi; 401) İçindekiler: Arap-İslam bilimleri tarihine giriş ISBN 978-975-17-3252-1 (tk.) ISBN 978-975-17-3253-8 (1. c.) I. Aliy, Abdurrahman. II. Neubauer, Eckhard. III. Kaplan, Hayri. IV. Eser adı. V. Seriler. 297.4796 ‹kinci Bas›m Nisan 2008 1. Basımı TUBA ve KÜLTÜR BAKANLIĞI tarafından gerçekleştirilmiştir. Renk Ayr›m›, Bask› ve Cilt Entegre Matbaacılık A.Ş. Sanayi Cad.

Yayınlayan kuruluş ile Türkiye Bilimler Akademisi’nin işbirliğinde Almanca’dan Türkçe’ye çevrilerek 2007 yılında yayın hayatımıza kazandırılan bu nadide ______, gördüğü yoğun ilgi dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından yeniden basılması bu alandaki büyük ihtiyacın kanıtıdır.

Kurumlarımız işbirliği yapan ve ortak değer üreten kurumlar haline geldikçe, düşün- sel birikimin ekonomik birikim kadar hayati öneme sahip olduğu genel kabule dönüştükçe ve hepsinden önemlisi bu yaklaşım bir toplumsal irade biçimini aldıkça, toplum olarak hedeflerimize daha hızlı ve daha kolay ulaşacağız.

Description

Bu quiz, İslam dünyasında bilim ve teknik alanında Fuat Sezgin'in eserlerine odaklanmaktadır. İslam medeniyetinin bilimsel ve teknolojik katkılarını anlamak için bu quizi çözebilirsiniz.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

The History of Science
9 questions
The History of Science
CompliantJasper3656 avatar
CompliantJasper3656
Discovering Islamic Civilization
5 questions
Arab Islamic Civilization: Lecture 1
9 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser