Intraspecific Interactions in Ecology

DesirableSwan avatar
DesirableSwan
·

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Wat is een kenmerk van intraspecifieke concurrentie volgens de tekst?

Het draait vaak om voedsel en territorium

Wat is het verschil tussen directe en indirecte intraspecifieke concurrentie?

Directe concurrentie betreft fysieke gevechten, terwijl indirecte concurrentie niet fysiek is

Waarom kan coöperatie voordelig zijn voor soortgenoten volgens de tekst?

Het verhoogt de kans op een succesvolle vangst door samen te werken

Hoe kunnen organismen zich beter beschermen tegen predatoren door samen te werken?

Door predatoren in verwarring te brengen en zo een aanval af te slaan

Wat is een potentieel voordeel voor nakomelingen van organismen die in groepen samenwerken?

Meer kans op bescherming en verzorging door groepssamenwerking

Wat zijn mogelijke nadelen van samenwerken binnen een groep?

Verhoogd risico op bedrog en agressie.

Welke soort investeert veel tijd en energie in hun nakomelingen?

Zwanen

Wat is kenmerkend voor troepen leeuwen in termen van nakomelingenzorg?

Ze werken samen met meerdere soortgenoten voor de zorg van de nakomelingen.

Wat is de meest intense vorm van coöperatie volgens de tekst?

Coöperatie tussen sociale insecten zoals bijen.

Wat brengt een grotere populatie binnen een samenwerkende groep met zich mee?

Meer risico op ziekteverspreiding.

Learn about the negative and positive interactions between individuals of the same species in an ecosystem. Understand the concepts of competition and cooperation among conspecifics and how it affects resource availability within a population.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Ecology Lecture 2
18 questions

Ecology Lecture 2

EarnestUvite avatar
EarnestUvite
Intraespecíficas Relations in Biology
5 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser