Interdisciplinary Perspectives on Work and Health: Psychological Models

CompliantBaroque avatar
CompliantBaroque
·

Start Quiz

Study Flashcards

16 Questions

Wat is het doel van het Job characteris8cs model van Hackman & Oldman?

Wat is een van de drie basisdimensies van het Job demand control model volgens Karasek?

Wat wordt bedoeld met 'Ac5ef leerhypothese' volgens het Job demand control model van Karasek?

Welk model richt zich op de fit tussen de persoon en de werkplaats?

Wat is het basismodel van de stressliteratuur?

Wat wordt bedoeld met 'Strainhypothese' volgens het Job demand control model van Karasek?

Welk model stelt dat mensen met hoge demands, weinig autonomie en sociale isolatie meer kans hebben op gezondheidsklachten?

Welke hypothese stelt dat als je hoge demands hebt, veel autonomie en sociale steun ervaart, je meer kans hebt om te groeien (flourish)?

Welk model benadrukt dat imbalans (tekort aan wederkerigheid) distress, negatieve emoties veroorzaakt en kan leiden tot strain?

Welk model richt zich op de psychologische en sociale gevolgen van de introductie van nieuwe technologie?

Welk model gaat ervan uit dat aanwezigheid van energiebronnen leidt tot positieve uitkomsten, terwijl chronisch hoge eisen de energiereserves aantasten en leiden tot negatieve uitkomsten gemedieerd door burnout?

Welke hypothese stelt dat hoge overcommitment het risico op slechte gezondheid kan beïnvloeden?

Welk model benadrukt het principe van reciprocity (wederkerigheid) en de vier soorten situaties die daaruit voortkomen?

Welke moderator kan een direct of indirect effect hebben op gezondheid volgens het Effort reward imbalance model?

Welk model richt zich op het controleren van variantie aan de bron, betrokkenheid van eindgebruikers, minimale specificatie en ondersteunende congruentie?

Welk model stelt dat affec5ef welzijn de kern is van job gerelateerde mentale gezondheid, waarbij plezier vs onvrede, comfort vs angst, enthousiasme vs depressie en contextvrije vs contextspecifieke mentale gezondheid worden benadrukt?

Description

This quiz covers various psychological models related to work and health, including the Michigan Model by Kahn et al, the Job Characteristics Model by Hackman & Oldman, and the Person-Environment Fit Model by French. These models delve into topics such as stress, intrinsic motivation, job satisfaction, and the fit between individuals and their work environment.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser