Imperyalismo, Kolonyalismo, at Nasyonalismo

TriumphalOrangutan avatar
TriumphalOrangutan
·

Start Quiz

Study Flashcards

17 Questions

Ano ang pangunahing pagkakaiba ng imperyalismo at kolonyalismo?

Ang imperyalismo ay hindi direkta habang ang kolonyalismo ay direkta.

Ano ang ibig sabihin ng nasyonalismo?

Masidhing damdamin na nagpapakita ng pagmamahal sa bayan

Ano ang ibig sabihin ng Passive Nationalism?

Defensive at mapayapang paraan ng nasyonalismo

Ano ang aktibong nasyonalismo o Active Nationalism?

Agresibo at mapusok na nasyonalismo

Ano ang tinutukoy ng Rebelyong Sepoy?

Pakikibaka ng mga Indian laban sa mga Ingles

Ano ang kahulugan ng Satyagraha?

Walang karahasan na pagtutol sa batas

What is the result of adding $3x^2$ and $5x^2$?

$8x^2$

If you subtract $4x^3$ from $7x^3$, what is the result?

$3x^3$

When dividing $6x^4$ by $2x^2$, what is the simplified form?

$6x^2$

What is the product of $-4x^2$ and $3x^3$?

$-12x^5$

If you have $9x^3$ and you multiply it by $0$, what is the result?

$0$

What is the result of adding $5x^3 + 2x^3$?

$7x^6$

If you subtract $4x^4$ from $9x^4$, what is the result?

$5x^4$

What is the outcome of dividing $3x^6$ by $x^3$?

$3x^3$

If you multiply $(-2x^2)$ by $(-3x)$, what is the result?

$6x^3$

When adding monomials, what are like terms?

Terms with identical variables and exponents

In subtracting monomials, what should you do with the coefficient of the second term?

Use its opposite

This quiz covers the concepts of Imperyalismo, Kolonyalismo, at Nasyonalismo. Test your knowledge on the colonization and control of powerful countries over weaker nations, as well as the ideas of nationalism. Perfect for history or social studies enthusiasts.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser