Imperialisms (1848 - 1914) Chapter 6: Great Powers in the Second Half of the 19th Century

GodGivenSulfur avatar
GodGivenSulfur
·

Start Quiz

Study Flashcards

15 Questions

Quin moviment va lluitar pel dret a vot de les dones a finals del segle XIX?

Què va ser abolit després de la Guerra de Secessió als Estats Units?

Quina va ser la primera gran potència en ser derrotada per un país no occidental?

Quina era la base del negoci dels estats del sud dels Estats Units abans de la Guerra de Secessió?

Qui va posar fi al tradicional aïllament internacional del Japó durant l'era Meijí?

Quin territori va ser comprat als Estats Units a França el 1803?

Quin tsar mantenía un absolutisme ferri a l'Imperi Rus i controlava tots els poders?

'Far west' es refereix al:

Com es caracteritzava el sistema polític a Alemanya després de la unificació el 1871?

Quan es va reconèixer el sufragi universal a l'Imperi austrohongarès?

Quins països van veure una consolidació de la democràcia i la separació de poders?

Quin dret es va desenvolupar a la Gran Bretanya i França durant aquest període?

Què va començar a tenir representació parlamentària amb el sufragi universal?

Quina característica va conferir molta complexitat i fragilitat a l'Imperi austrohongarès?

Quin països tenia un sistema polític en què l'exèrcit tenia molt de pes en la vida del país durant aquest període?

Description

Explore the authoritarian political systems and limited advancements of liberalism in Europe during the late 19th century. Examining the German unification of 1871 and the establishment of a partially liberal system with a parliament that lacked power against the emperor and chancellor.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Imperialism Expansion Quiz
13 questions
Imperialism and Colonization Overview
27 questions
Imperialism and Colonialism Stage 2 Quiz
12 questions
Imperialism in Europe Quiz
12 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser