Impact of Government Budget Cut on Higher Education in the Philippines

RestfulChicago avatar
By RestfulChicago

Quiz

Flashcards

7 Questions

Ang gunting ng isang mag-aaral ay ginagamit para sa pagputol ng mga materyales para sa kanilang papel sa ______.

Subalit ang gunting ng pamahalaan ay tila ginagamit upang putulin ang ______ ng bawat estudyanteng Pilipino na nasa laylayan.

Kabilang ang Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas sa maaapektuhan sa Sa inihaing pambansang badyet ng gobyerno para sa ______ 2024.

Maapektuhan ng budget cut ang kakayahan ng paaralan na suportahan ang bilang ng mga nangangarap maging iskolar ng ______.

Bukod pa rito, maaari rin na magdulot ng kakulangan sa ______ ang mga guro at kawani;

Pondo sa pagsasaayos at pagpapaunlad ng ______;

Kung ang ating mga SUC ay hindi nakakakita ng pangangailangan ng ______ funds sa sektor ng edukasyon,

Description

Explore the effects of government budget cuts on higher education institutions in the Philippines, particularly the Polytechnic University of the Philippines. Learn about the potential impact on the ability of the university to support aspiring scholars.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This