Houttechnologie - Applied Wood Chemistry

FlatterSeal avatar
FlatterSeal
·

Start Quiz

Study Flashcards

14 Questions

Wat zijn de twee factoren die de negatieve invloed hebben op hout of lignocellulose?

Wat kan technisch aangepast worden om de negatieve invloed op hout of lignocellulose te verminderen?

Wat is de term die gebruikt wordt om de reeks behandelingen te omschrijven die de geschiktheid van hout of lignocellulose aanpassen?

Wat is de rol van houtbehandelingen volgens de tekst?

Waar worden in de tekst de chemische aspecten van houtverduurzaming toegelicht?

Wat is het doel van houtverduurzaming volgens de tekst?

Wat is duurzaamheid van een houtsoort?

Wat gebeurt er als hout dat van nature niet erg duurzaam is, in contact komt met vochtige omgeving of grond?

Wat veroorzaakt de belangrijkste biologische aantasting van lignocellulose?

Bij welk vochtgehalte tasten schimmels (houtrot) of zwammen hout aan?

Wat betekent klasse 4 in het Europese systeem van biologische risico- of gebruiksklassen?

Hoe worden biologische risicoklassen in België gekoppeld?

Wat wordt gebruikt om het probleem van onvoldoende natuurlijke duurzaamheid van Europese houtsoorten op te lossen?

"Welke factor is van invloed op aantasting door schimmels bij houtproducten?"

Description

This quiz covers the chemical aspects of wood preservation, as part of the course 'Finishing Techniques - Applied Chemistry'. It provides an overview of the chemical processes involved in wood preservation, focusing on Part I of the course.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser