Health Education and Promotion Quiz

OverjoyedMarigold avatar
OverjoyedMarigold
·

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Hành vi sức khỏe là gì?

Hành vi nào sau đây được coi là hành vi không lành mạnh?

Yếu tố nào không ảnh hưởng đến hành vi của con người?

Hành vi trung gian là gì?

Vì sao chúng ta cần phân tích kỹ lưỡng các yếu tố như nơi sinh sống, công việc nghề nghiệp khi muốn thay đổi hành vi sức khỏe của con người?

Mục tiêu chính của việc giáo dục sức khỏe là gì?

Điều gì không thể tách rời chăm sóc sức khỏe của cá nhân với chăm sóc sức khỏe cộng đồng xã hội?

Việc giáo dục sức khỏe cần giúp đỡ người ta xây dựng và thực hành điều gì?

Lý do chính khiến mọi người cần phải suy nghĩ về nhiều vấn đề khi muốn giúp đỡ các cá nhân, các gia đình và cộng đồng bảo vệ và tăng cường sức khỏe là gì?

Trong quá trình thay đổi hành vi sức khỏe, điều quan trọng nhất là gì?

Description

This quiz covers knowledge and skills related to health education, promoting healthy behaviors, and accessing essential healthcare services in the local community. It aims to help individuals build and practice healthy behaviors, while encouraging the abandonment of detrimental health practices.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser