جریان همرفتی در هوا

JoyousMesa avatar
By JoyousMesa

Quiz

Flashcards

3 Questions

ریانهای همرفتی در هوا فقط در زمین نیز رخ میدهند؟

نسیم دریا به سمت آب روان می‌آید؟

دمای آب ساحل دریا در طول روز، زودتر از دمای آب دریا گرم میشود؟

Description

این آزمون به بررسی جریان همرفتی در هوا و تاثیر آن بر دما و باد مشاهده شده در سواحل می‌پردازد.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Montreal Convention
5 questions
Hot Air Oven Uses and Limitations
3 questions
International Civil Aviation Convention
127 questions