Great Geographic Discoveries

MatchlessLongBeach avatar
MatchlessLongBeach
·

Start Quiz

Study Flashcards

13 Questions

Какво е значението на Великите географски открития за европейската икономика и общество?

Установяване на нови търговски и морски маршрути

Какво беше мотивирано от желанието на европейските държави като Португалия и Испания?

Установяване на търговски връзки с източните страни

Какво беше основното влияние на географските открития върху геополитическата среда?

Създаване на нови конфликти в Европа

Каква беше основната цел за откриването на нови маршрути към Азия от европейските държави?

Прекосване на търговските маршрути, контролирани от арабски търговци

Кое от следното е вярно относно географските открития в късното 15-о и 17-о столетие?

Откриването на морски пътища към Индия и пресичането на Атлантическия океан засилват европейската икономика.

Какво постига Васко да Гама през 1497 година?

Открива морска пътека към Индия.

Кой е първият европеец, пристигнал на Бахамските острови („новия свят“)?

Христофор Колумб

Какво послужава на експлоатацията на златни и сребърни рудници в Латинска Америка?

Този поток допринася за икономическа мощ на европейските кралства.

Кое от изброените неща не беше предмет на активна търговия и обмен след географските открития?

Желязо

Кое е вярно относно влиянието на откритията на нови търговски маршрути?

Холандска Източноиндийска компания и Британска Източноиндийска компания създават търговски империи.

Златният поток в Латинска Америка създава икономическа мощ и подкрепя европейските кралства. Този поток представлява:

Злато

Португалия развива колонии в __________.

Бразилия

Великите географски открития през периода от късното 15-о до 17-о столетие са ключов етап в историята, оказващ заслуга за трансформацията на __________, общество и формирането на колониални империи.

европейската икономика

Explore the significant geographic discoveries made during the Great Age of Exploration, from the mid-15th century to the early 17th century. Discover how these expeditions influenced European economy and society, established new trade routes connecting Europe with Asia, Africa, and the Americas, and contributed to the formation of colonial empires.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser