Gezondheidsdoelstellingen en 5-jarenplan

EverlastingAzurite avatar
EverlastingAzurite
·

Start Quiz

Study Flashcards

80 Questions

Wat is de definitie van 'gezondheidsongelijkheid'?

Een ongelijke verdeling van gezondheid volgens sociaaleconomische status (SES)

Wat is een voorbeeld van een vermijdbaar verschil in gezondheid?

Omstandigheden waarin mensen geboren zijn en opgroeien

Wat bevat de sociale omgeving volgens het Health Field Concept van L. Alonde?

Fysieke en sociale omgeving waarop de mens weinig of geen invloed kan uitoefenen

Waaruit bestaat een DALY (disability adjusted life years)?

Jaren verloren door vroegtijdige sterfte en jaren geleefd met ziekte

Wat zijn endogene/ persoonsgebonden gezondheidsdeterminanten?

Invloeden vanuit genetische eigenschappen en groei- en verouderingsprocessen

Wat wordt bedoeld met 'morbiditeit' zoals beschreven in de tekst?

Het percentage mensen met een gezondheidsprobleem binnen een populatie

Wat wordt bedoeld met 'levensverwachting' zoals beschreven in de tekst?

De verwachte levensjaren vanaf de geboorte

Wat wordt bedoeld met 'QALY' zoals beschreven in de tekst?

Een maat voor levensverwachting die ook rekening houdt met kwaliteit van leven

Wat wordt bedoeld met 'incidence' zoals beschreven in de tekst?

Het aantal nieuw optredende ziektegevallen of personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde tijdsperiode

Wat wordt bedoeld met 'prevalentie' zoals beschreven in de tekst?

Het totale aantal personen of bestaande ziektegevallen op een bepaald moment of in een bepaalde periode

Wat is het verschil tussen physician-centered care en patient-centered care?

In physician-centered care staat de zorgverlener centraal, terwijl in patient-centered care de patiënt centraal staat.

Wat houdt de humane multicausale visie in?

De humane multicausale visie verbindt biologische, psychologische & sociale visie.

Wat benadrukt de sociale visie binnen gezondheid?

Maatschappelijk functioneren staat centraal, individu met eigen gevoelens & behoeften is ondergeschikt.

Wat definieert de psychologische visie met betrekking tot gezondheid?

Je geestelijk optimaal voelen wordt benadrukt in de psychologische visie.

Wat wordt bedoeld met 'well-being' volgens de humane multicausale visie?

'Well-being' wordt gedefinieerd als de subjectieve beleving van gezondheid volgens de humane multicausale visie.

Wat is het doel van universele, primaire preventie?

Het voorkomen van ziekten en aandoeningen in de algemene bevolking

Wat is het principe van proportioneel universalisme volgens de tekst?

Het aanbod moet universeel zijn om gezondheidsongelijkheid te verkleinen

Wat is het verschil tussen selectieve en geïndiceerde preventie?

Selectieve preventie richt zich op individuen met symptomen van een ziekte, terwijl geïndiceerde preventie gericht is op bevolkingsgroepen met een verhoogd risico

Wat is het doel van zorggerelateerde preventie volgens de tekst?

Het voorkomen dat bestaande aandoeningen leiden tot complicaties of handicaps

Wat wordt bedoeld met het principe van nudging in de context van universele, primaire preventie?

Een techniek om mensen subtiel te duwen in de richting van een gezonde levensstijl

Wat is een van de missies van het federale preventieve gezondheidsbeleid?

Het organiseren van bevolkingsonderzoeken naar kanker

Welke doelstelling wordt genoemd als onderdeel van de huidige gezondheidsdoelstellingen in het Vlaamse Parlement?

Het verminderen van de sterfte door zelfdoding

Wat is een belangrijke bevoegdheid van de federale overheid op het gebied van volksgezondheid?

Behoud van een aanzienlijk gemeenschappelijk erfgoed, waaronder sociale zekerheid

Wat is een hoofdbevoegdheid van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid op federaal vlak?

Beheer van de FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu

Wat is een algemeen doel van het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid?

Realiseren van gezondheidswinst op bevolkingsniveau

Wat is het doel van gezondheidspromotie?

Het bevorderen en in stand houden van een gezonde levensstijl en een gezonde sociale en fysieke omgeving

Wat is het verschil tussen gezondheidsvoorlichting en patiëntenvoorlichting?

Gezondheidsvoorlichting heeft betrekking op interventies die bewust worden ondernomen om het gezondheidsgedrag van mensen te beïnvloeden, terwijl patiëntenvoorlichting gericht is op het optimaliseren van gedrag dat gunstig is voor het omgaan met gezondheidsproblemen.

Wat is een belangrijk aspect van shared-decision making?

Zorgontvanger spreekt zijn voorkeuren uit over de behandelopties en wordt betrokken bij het maken van afspraken over de behandeling.

Waarop ligt de klemtoon in preventieve gezondheidszorg sterk?

Op klassieke ziektepreventie

Wat is een doelstelling van duurzame ontwikkeling in relatie tot gezondheid?

Het bevorderen van gezondheid en welzijn voor iedereen op elke leeftijd.

Wat is een belangrijke prioriteit van het preventieve gezondheidsbeleid?

Preventie van levensbedreigende infectieziekten

Wat wordt bedoeld met 'proportioneel universalisme' in het kader van gezondheidsbeleid?

Het toepassen van universele gezondheidsmaatregelen die evenredig rekening houden met sociaaleconomische verschillen

Wat is een doel van preventieve mondzorg volgens de tekst?

Het voorkomen van tandbederf en tandvleesaandoeningen

Wat valt onder de prioriteit 'milieu gezondheid' binnen het preventieve gezondheidsbeleid?

Verbetering van luchtkwaliteit en geluidsniveaus in stedelijke gebieden

Wat wordt bedoeld met 'gezonde gemeenten' volgens de tekst?

Gemeenten met goed ontwikkelde gezondheidsbevorderende initiatieven en voorzieningen

Wat houdt 'procesbegeleiding voor preventie in woonzorgcentra' in?

Het begeleiden van woonzorgcentra bij het implementeren van preventiemaatregelen rond ondervoeding, psychofarmaca, valpreventie en preventieve mondzorg

Wat is een aandachtsgebied binnen 'milieu gezondheid' volgens de tekst?

Zwem- en recreatiewater

'Seksuele gezondheid' binnen het preventieve gezondheidsbeleid omvat welke specifieke populatie volgens de tekst?

*Subsaharaanse Afrikaanse migranten

'Binnenmilieu' als aandachtsgebied in het kader van 'milieu gezondheid' heeft betrekking op:

De situatie binnen huizen en gebouwen met betrekking tot luchtkwaliteit, temperatuur, vochtigheid en andere factoren die de gezondheid beïnvloeden.

Wat is een hoofdbevoegdheid van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid op federaal vlak?

Besluiten over sociale zekerheid en volksgezondheid.

Wat is het verschil tussen physician-centered care en patient-centered care?

Physician-centered care legt de nadruk op de zorgverlener en het systeem, met een passieve rol voor de zorgvrager. Patient-centered care daarentegen plaatst de patiënt centraal en geeft hem inspraak in zijn zorg.

Wat wordt bedoeld met 'well-being' volgens de humane multicausale visie?

Well-being verwijst naar de subjectieve beleving van gezondheid.

Wat benadrukt de sociale visie binnen gezondheid?

De sociale visie legt de nadruk op maatschappelijk functioneren en stelt het individu ondergeschikt aan de waarden en normen van de cultuur.

Wat is een voorbeeld van een vermijdbaar verschil in gezondheid?

Sociaal-economische gezondheidsverschillen zijn een voorbeeld van vermijdbare gezondheidsverschillen.

Wat houdt de humane multicausale visie in?

De humane multicausale visie verbindt de biologische, psychologische en sociale visie op gezondheid en benadrukt de subjectieve beleving van gezondheid als well-being.

Wat is multi-morbiditeit?

Het voorkomen van twee of meer chronische aandoeningen bij dezelfde persoon.

Wat zijn DALY's?

Disability Adjusted Life Years.

Wat wordt bedoeld met gezondheidsongelijkheid?

De ongelijke verdeling van gezondheid volgens de sociaaleconomische status (SES) van mensen.

Wat zijn vermijdbare verschillen in gezondheid?

De linken aan de omstandigheden waarin mensen geboren zijn en opgroeien.

Wat zijn de determinanten van gezondheid volgens het Health Field Concept van L. Alonde?

Menselijke biologie, omgeving, leefstijl, en gezondheidszorg.

Wat is het doel van universele, primaire preventie?

Het doel is om ziekten en aandoeningen te voorkomen en zo de incidentie en prevalentie ervan te laten dalen.

Wat houdt het principe van proportioneel universalisme in het kader van gezondheidsbeleid in?

Het houdt in dat het gezondheidsbevorderende aanbod wordt aangepast aan de verschillen tussen mensen, zodat iedereen een toegankelijk aanbod heeft en variëren in ondersteuning nodig is om gelijke outcome voor mensen mogelijk te maken.

Wat is het doel van zorggerelateerde preventie volgens de tekst?

Het richt zich op mensen die voldoen aan criteria om gediagnosticeerd te worden met een gezondheidsprobleem en voorkomt dat bestaande aandoening leidt tot complicaties, beperkingen, een lagere kwaliteit van leven of sterfte.

Wat is het verschil tussen selectieve preventie en geïndiceerde preventie?

Selectieve preventie richt zich op bevolkingsgroepen met een verhoogd risico, terwijl geïndiceerde preventie zich richt op individuen die niet voldoen aan de diagnostische criteria voor een ziekte of aandoening, maar wel al beperkte symptomen hebben.

Wat wordt bedoeld met nudging in de context van universele, primaire preventie?

Nudging zorgt ervoor dat mensen een subtiel duwtje in de rug krijgen in de richting van een gezonde levensstijl.

Wat is het doel van de International Classification of Diseases (ICD)?

Het biedt informatie over de gezondheid, ziekte en sterfte en is een internationale standaard voor het definiëren en rapporteren van ziekten en aandoeningen.

Wat wordt bedoeld met levensverwachting?

De levensverwachting op een bepaalde leeftijd is het gemiddelde aantal jaren dat een persoon van die leeftijd nog zal leven.

Wat is een QALY (Quality-Adjusted Life Year)?

Een QALY is een maat voor levensverwachting die ook rekening houdt met kwaliteit van leven. Het weegt de geleefde jaren naar de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven.

Wat wordt bedoeld met incidentie?

Incidentie is het percentage personen dat sterft aan een bepaalde aandoening gedurende een bepaalde tijdseenheid.

Wat houdt het begrip morbiditeit in?

Morbiditeit is het percentage mensen met een gezondheidsprobleem binnen een populatie. Hoe vaker een ziekte voorkomt, hoe hoger de totale ziektelast van die ziekte in de bevolking.

Wat zijn de 3 prioriteiten van de 5-jarenplannen voor gezondheidszorg?

Universele zorgverstrekking, behandeling van internationale noodtoestanden, bevordering van de volksgezondheid

Welke bevoegdheden heeft de federale overheid op het gebied van volksgezondheid?

Sociale zekerheid, wetten over sociale bescherming, uitzonderingen en beperkingen op de bevoegdheden van de gemeenschappen en gewesten

Wat zijn de hoofdbevoegdheden van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid op federaal niveau?

FOD sociale zekerheid, FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, enz.

Wat is het doel van de huidige gezondheidsdoelstelling 'Gezonder leven'?

Tegen 2025 gezonder leven op vlak van gezond eten, sedentair gedrag, lichaamsbeweging, tabak en alcohol en drugs

Wat is het algemene doel van het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid?

Gezondheidswinst op bevolkingsniveau realiseren en mensen langer laten leven en hun levenskwaliteit behouden en verhogen

Wat houdt 'gezondheidspromotie' in volgens de tekst?

Gezondheidspromotie is het proces waarbij mensen of groepen van mensen in staat worden gesteld om meer controle te krijgen over de determinanten van hun gezondheid, met als doel hun gezondheid te verbeteren en te behouden.

Wat zijn de 4 principes van patiënt-centered care volgens de tekst?

 1. Iedere zorgontvanger is een unieke persoon met eigen behoeften, voorkeuren, gevoelens, cognities, verwachtingen en vaardigheden. 2. Professionals hebben specifieke competenties nodig, zoals respectvol, empathisch, tolerant, aansprakelijk en toegewijd aan de zorgontvanger zijn. 3. De patiënt-professional relatie vormt de kern en is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. 4. Uitgangspunt van een bio psychosociale visie op gezondheid.

Wat is het verschil tussen ziektepreventie en gezondheidspromotie volgens de tekst?

Ziektepreventie richt zich op het voorkomen van specifieke ziekten of aandoeningen, terwijl gezondheidspromotie gericht is op het bevorderen en in stand houden van een gezonde levensstijl en een gezonde sociale en fysieke omgeving.

Wat is het doel van shared-decision making volgens de tekst?

Het doel van shared-decision making is om de zorgontvanger te informeren over alle behandelingsopties en de hieraan verbonden voor- en nadelen, zodat de zorgontvanger zijn voorkeuren kan uitspreken en betrokken kan worden bij het maken van afspraken over de behandeling.

Wat zijn de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en hoe zijn ze gerelateerd aan gezondheid volgens de tekst?

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn doelstellingen die de wereld zich stelt richting 2030 om aan duurzame ontwikkeling te werken. Veel van deze doelstellingen houden verband met gezondheid, met als specifieke doelstelling 'gezondheid en welzijn voor iedereen op elke leeftijd'.

Wat zijn de prioriteiten van het preventieve gezondheidsbeleid volgens de tekst?

Algemene preventie, seksuele gezondheid, milieu gezondheid, bevolkingsonderzoek naar aangeboren aandoeningen bij pasgeborenen, preconceptionele gezondheid, diabetes, preventieve mondzorg

Welke aspecten vallen onder de prioriteit 'milieu gezondheid' binnen het preventieve gezondheidsbeleid?

Aandachtsgebieden en humane biomonitoring, binnenmilieu, drinkwater, hitte en ozon, legionella, luchtverontreiniging en geluid, zwem- en recreatiewater, studiedag teken & tekenziekten in Vlaanderen

Wat wordt bedoeld met 'proportioneel universalisme' in het kader van gezondheidsbeleid?

Het betekent dat er universele interventies worden ingezet, maar met extra inzet voor groepen met een verhoogd risico op gezondheidsproblemen.

Wat is een voorbeeld van een vermijdbaar verschil in gezondheid?

Het verschil in gezondheid dat voorkomen had kunnen worden door gelijke toegang tot preventie en zorg.

Wat is een belangrijke bevoegdheid van de federale overheid op het gebied van volksgezondheid?

Opstellen van wetgeving en beleid, financiering van gezondheidszorg, coördinatie van gezondheidsbeleid

Wat wordt bedoeld met 'gezonde gemeenten' volgens de tekst?

Het streven naar gezondheidsbevordering en preventie op lokaal niveau, in samenwerking met lokale overheden en organisaties.

Wat is het doel van preventieve mondzorg volgens de tekst?

Het voorkomen van mond- en gebitsproblemen door middel van preventieve maatregelen en voorlichting.

Wat is het verschil tussen gezondheidsvoorlichting en patiëntenvoorlichting?

Gezondheidsvoorlichting richt zich op het bevorderen van gezondheid en preventie, terwijl patiëntenvoorlichting gericht is op het informeren van individuele patiënten over hun gezondheidstoestand en behandeling.

Wat is het doel van universele, primaire preventie?

Het voorkomen van ziekten en gezondheidsproblemen op populatieniveau, nog voordat er sprake is van specifieke gezondheidsrisico's.

Wat houdt 'procesbegeleiding voor preventie in woonzorgcentra' in?

Het begeleiden van woonzorgcentra in preventieve maatregelen met betrekking tot ondervoeding, psychofarmaca, val en fractuurpreventie, en preventieve mondzorg.

Study Notes

 • Welzijns- en gezondheidspromotie (Hogeschool Vives) is niet gesponsord of ondersteund door een hogeschool of universiteit.
 • Deze studie is gedownload door Patricia Silverans ([email protected]).
 • Gezondheid wordt gedefinieerd als afwezigheid van ziekte en lichaamsgebrek.
 • Humane visie: Gezondheid = subjectieve beleving van de gezondheid, verbindt biologische, psychologische en sociale visie.
 • Individu is niet gezond als hij niet in staat is zich aan de waarden & normen van de cultuur aan te passen.
 • Gezondheid kan in balans zijn met zelf en het extern milieu door rekening houden met aanpassingsvermogen.
 • Internationale Classificatie van Ziekte en Gehandicapping biedt informatie over ziekte en aandoeningen, gebruikt in de klinische zorg en onderzoek.
 • ICF: Internationale Classificatie van Functievermogen en Capaciteit, integreert medisch en sociaal model door middel van bio-psychosociale benadering.
 • Gezondheid kan worden beschreven aan de hand van gezondheidsindicatoren, zoals levensverwachting, subjectieve gezondheid, incidentie mortaliteit en morbiditeit.
 • QALY: Maat voor levensverwachting die rekening houdt met kwaliteit van leven.
 • Morbiditeit: Percentage mensen met een gezondheidsprobleem binnen een populatie.
 • Erfelijke factoren en verworven eigenschappen beïnvloeden de gezondheid vanuit de genen en chromosomen.
 • Sociale omgeving: Bevat alle elementen buiten het menselijk lichaam waarop de mens weinig of geen invloed kan uitoefenen.
 • Leefstijl: Legt het verband tussen het persoonlijk gedrag, keuzes en gewoontes van de mens en zijn eigen gezondheidstoestand.
 • ICD: Internationale Classificatie van Ziekte en Aandoeningen, wordt gebruikt voor het definiëren en rapporteren van ziekte en aandoeningen.
 • ICF: Internationale Classificatie van Functievermogen en Capaciteit, organiseert en registreert informatie over het functioneren van mensen en de eventuele problemen die mensen bij dat functioneren ondervinden.
 • Epidemiologie: Bestudeert welke ziekten en aandoeningen onder de bevolking voorkomen en welke verschijnselen hiermee samenhangen.
 • Mortaliteit: Percentage overlijden aan een bepaalde ziekte gedurende een bepaalde tijdseenheid.
 • Prevalentie: Aantal nieuw optredende ziektegevallen of personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde tijdsperiode.
 • QALY: Maat voor levensverwachting die rekening houdt met kwaliteit van leven.
 • Morbiditeit: Percentage mensen met een gezondheidsprobleem binnen een populatie.
 • Multi morbiditeit: Voorkomen van twee of meer chronische aandoeningen bij dezelfde persoon.
 • Impact: Vroegtijdige sterfte en ziektelast.
 • Determinanten van gezondheid: Bestudeert factoren die de gezondheid beïnvloeden, zoals menselijke biologische factoren en omgeving.
 • Health Field Concept: Omvat alle factoren die de gezondheid beïnvloeden, zoals menselijke biologische factoren, omgeving en leefstijl.

(Translated from English to Dutch using a translation tool)

Deze quiz behandelt de doelstellingen en activiteiten voor het bereiken van universele gezondheidsdekking en welzijn voor miljarden mensen. Het omvat ook de stroomlijning van activiteiten in 5-jarenplannen, met een focus op metingen en prioriteiten.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser