Genetics Basics Quiz

KindlyPoincare avatar
KindlyPoincare
·

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Care este definitia genotipului?

Totalitatea genelor unui individ

Ce reprezintă variabilitatea în genetica?

Capacitatea organismelor de a se diferenția

Cum se exprimă genele dominante în fenotip?

Se scriu cu literă mare

Ce determină expresia fenotipică a unui individ?

Genotipul

Ce reprezintă acizii nucleici din perspectiva structurii lor?

Molecule polinucleotidice cu două catene răsucite în jurul unui ax

Ce caracteristică structurală a acizilor nucleici contribuie la formarea unei structuri de dublu helix?

Catenele antiparalele și complementare

Care este componenta unei nucleotide diferită între ADN și ARN?

Glucidul

Care dintre următoarele susțineri este adevărată despre diferitele tipuri de ARN?

ARN ribozomal participă la asamblarea aminoacizilor

Ce este cariotipul unei celule somatice diploide?

Conține 46 de cromozomi organizate în 23 de perechi

Ce este sinteza semiconservativă a ADN-ului?

Realizarea a două molecule fiice complementare pe baza moleculei mamă

Care este rolul ARN-ului de transport în procesul sintezei proteice?

Asamblarea aminoacizilor la nivelul ribozomului

Care este caracteristica corectă a perechilor autozomi în cariotipul uman?

Existența a 23 de perechi de autozomi

Test your knowledge on the fundamentals of genetics, including inheritance, variability, and DNA structure. Explore how characteristics are passed down through generations and understand the role of genes in heredity.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser