Generalförsamlingen i FN

AstonishingLilac avatar
AstonishingLilac
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

20 Questions

Vilket organ har huvudansvar till frågor som gäller fred och säkerhet?

Säkerhetsrådet

Vad krävs för att fatta beslut om frågor som rör fred, säkerhet, inval av nya medlemmar och budget i Generalförsamlingen?

Två tredjedelar rösta ja

Vilka länder utgör de ständiga medlemmarna i Säkerhetsrådet?

Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien, USA

Vad är syftet med deklarationer som antas av Generalförsamlingen?

Att förklara FN:s inställning i en fråga

Vad innebär det att varje medlemsland har en röst i Generalförsamlingen?

Ingen har mer eller större möjlighet att uttrycka sin åsikt

Vilket FN-organ är ansvarigt för att lösa konflikter mellan medlemsländer?

Säkerhetsrådet

Vilket land har vetorätt inom FN och kan därmed stoppa ett förslag genom att rösta nej?

Alla ovanstående länder

Vilket FN-organ är ansvarigt för ekonomiska, sociala, humanitära och kulturella frågor?

Ekonomiska och sociala rådet (ECOSOC)

Vem väljer domarna till Internationella domstolen (ICJ)?

Generalförsamlingen och säkerhetsrådet

Vad är huvuduppgiften för Sekretariatet inom FN?

Förbereda och verkställa beslut för att hjälpa FN:s övriga organ

Vad krävs för att Säkerhetsrådets beslut ska vara bindande för alla medlemsländer?

Två tredjedelar av medlemsländerna måste rösta ja

Vem väljer de tio länder som sitter i Säkerhetsrådet under en period av två år?

Generalförsamlingen

Vilket organ har huvudansvar till frågor som gäller fred och säkerhet inom FN?

Säkerhetsrådet

Vad innebär det att Generalförsamlingen kan fatta beslut om deklarationer?

Deklarationerna förklarar FN:s inställning i en fråga

Vilket land är ett av de ständiga medlemmarna i Säkerhetsrådet och har vetorätt?

Frankrike

Vilket FN-organ kan införa sanktioner om fredliga lösningar inte fungerar?

Säkerhetsrådet

Vilket land har vetorätt inom FN och kan därmed stoppa ett förslag genom att rösta nej?

Kina

Vad är huvuduppgiften för Internationella domstolen (ICJ) inom FN?

Att lösa konflikter mellan FN:s medlemsländer

Vad är huvudansvaret för Ekonomiska och sociala rådet (ECOSOC) inom FN?

Att arbeta med ekonomiska, sociala, humanitära och kulturella frågor

Vad är huvuduppgiften för Sekretariatet inom FN?

Att förebereda och verkställa beslut för att hjälpa FN:s övriga organ

Study Notes

Förenta Nationerna (FN)

 • FN-organet med huvudansvar för frågor som gäller fred och säkerhet är Säkerhetsrådet.
 • För att fatta beslut om frågor som rör fred, säkerhet, inval av nya medlemmar och budget i Generalförsamlingen krävs en överväldigande majoritet (två tredjedelar) av alla medlemmar.
 • De ständiga medlemmarna i Säkerhetsrådet är Kina, Frankrike, Ryssland, Storbritannien och USA.
 • Deklarationer som antas av Generalförsamlingen är inte bindande för medlemsländerna, men de kan utgöra en viktig grund för att främja förståelse och samarbete.

Rösträtt och Beslutsfattande

 • Varje medlemsland har en röst i Generalförsamlingen.
 • FN-organet som är ansvarigt för att lösa konflikter mellan medlemsländer är Internationella domstolen (ICJ).

Säkerhetsrådet

 • De fem ständiga medlemmarna i Säkerhetsrådet har vetorätt, vilket innebär att de kan stoppa ett förslag genom att rösta nej.
 • Säkerhetsrådets beslut är bindande för alla medlemsländer om de stöds av alla fem ständiga medlemmarna.

Ekonomiska och sociala frågor

 • Ekonomiska och sociala rådet (ECOSOC) är ansvarigt för ekonomiska, sociala, humanitära och kulturella frågor.
 • ECOSOC har 54 medlemmar som väljs av Generalförsamlingen för en period av tre år.

Övriga FN-organ

 • Sekretariatet är FN-organet som ansvarar för den dagliga verksamheten och har som huvuduppgift att stödja Generalförsamlingen, Säkerhetsrådet, Ekonomiska och sociala rådet (ECOSOC) och Internationella domstolen (ICJ).
 • Internationella domstolen (ICJ) har som huvuduppgift att tolka internationell rätt och avgöra tvister mellan medlemsländer.
 • Generalförsamlingen väljer de tio länder som sitter i Säkerhetsrådet under en period av två år.

Testa dina kunskaper om Generalförsamlingen i FN och dess roll i internationella beslut och diskussioner.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser