Free Time and Personal Development

StatelyArtNouveau avatar
StatelyArtNouveau
·

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Sprengis dōņwērjem jāmōns lībnas plānēt?

aktīvā, mērģiskā, zīnātniskā darbba = pildītīs savas brīvās zēimas lasīšana un rakstīšana = plānēt savu brīvo laiku mūzikas klausīšanās = piedzīvot vairāk brīvības sporta nodarbības = tērēt laiku bezjēdzīgi

Kwils būrt līban plānēt?

naktīs plānēt savas brīvās zēimas = aktīvā, mērģiskā, zīnātniskā darbba plānēt savu brīvo laiku = lasīšana un rakstīšana tērēt laiku bezjēdzīgi = mūzikas klausīšanās piedzīvot vairāk brīvības = sporta nodarbības

Kwils vei lībnas plānēt jas pōhbūrt?

aktīvā, mērģiskā, zīnātniskā darbba = lasīšana un rakstīšana plānēt savu brīvo laiku = sporta nodarbības mūzikas klausīšanās = piedzīvot vairāk brīvības tērēt laiku bezjēdzigi = naktis plānēt savas brivo ziemas

Kwils vei būrtas jai pōhbūrt?

pilditits savas brivo ziemas = aktiva, mergiska, zinatniska darbba lasitina un rakstinina = plaanit savu brivo laiku muzikas klausiinaas = pietieviit vairak brivibas sporta nodarbiibas = teeret laiku besjedziigi

Sprengis dōņwērjem jāmōns lībnas plānēt?

aktiva, mergiska, zinatniska darbba = pildiitis savas briivas ziemas lasitiina un rakstiina = plaaniit savu briivo laiku muuzikas klausiinaas = pietieviit vairaak briivibas sporta nodarbiibas = teeret laiku besjedziigi

Explore the concept of free time and its importance in personal development. Learn about how free time allows individuals to pursue their interests and satisfy their needs, as discussed by Russian writer and educator K. Ushinsky. Discover the impact of idle leisure hours on mental and emotional well-being.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Inglés - A1 - Free time
10 questions

Inglés - A1 - Free time

ComplementaryJudgment avatar
ComplementaryJudgment
Free Time and Personal Development
25 questions
Games and Free Time in Greece
12 questions
Free Time and Leisure Activities
12 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser