Forms of Territorial-Organizational Structure of the State

CorrectSimile avatar
CorrectSimile
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

14 Questions

Čo je charakteristikou jednotného (unitárneho) štátu?

Rozhodovanie sústredené na jednom mieste bez územného členenia.

Aká forma štátu je charakteristická tým, že má jedinú ústavu a jediné štátne občianstvo?

Koncentrovaný unitárny štát

Čo neplatí pre jednotný (unitárny) štát?

Existencia viacerých ústav, každá pre svoju územnú jednotku.

Aké rozhodovacie kompetencie majú decentralizované územné jednotky v dekoncentrovanom unitárnom štáte?

Majú rozhodovacie kompetencie v oblasti kultúry, školstva a miestnych záležitostí.

Čo je charakteristikou federatívneho štátu?

Existencia druhej komory parlamentu, ktorá zabezpečuje participáciu územných jednotiek.

Čo je spoločné pre koncentrovaný i dekoncentrovaný unitárny štát?

Rozhodovanie sústredené na jednom mieste bez územného členenia.

Aký je hlavný rozdiel medzi centralizovaným unitárnym štátom a decentralizovaným štátom?

V centralizovanom unitárnom štáte sú všetky vrchnostenské činnosti sústredené v rukách štátnych orgánov, pričom neexistuje územná samospráva, zatiaľ čo v decentralizovanom štáte sa volia predstavitelia a existuje dekoncentrácia.

Aký je hlavný dôvod alebo podmienka na vznik federácie?

Všetky vyššie uvedené

Ako sa nazýva princíp, pri ktorom sa úlohy prenášajú na celok, ktorý by ich sami nezvládol?

Subsidiarita

Ktorý znak je typický pre federatívny štát?

Rovnoprávne jednotky

Čo označuje termín 'konfederácia'?

Zväz štátov so samostatnou medzinárodnoprávnou subjektivitou

Aký hlavný rozdiel existuje medzi konfederáciou a federáciou?

V konfederácii majú členovia svoju vlastnú ústavu a môžu si samostatne upraviť vnútorné pomery.

Aké kompetencie môžu byť buď výlučné alebo spoločné vo federácii?

Iba federácia - obrana, zahraničné veci; Iba členské štáty - kultúra, školstvo, zdravotníctvo

Aké je typické znaky pre centrum v centralizovanom unitárnom štáte?

Sústredenie všetkej vrchnostenskej činnosti v rukách štátnych orgánov, neexistencia územnej samosprávy

This quiz covers different forms of territorial-organizational structure of the state, including unitary state, federative state, confederation, and hybrid forms and associations of states.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser