Cos d'Agents Rurals in Catalonia

RetractableLepidolite avatar
RetractableLepidolite
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Quina és la funció de l'Àrea General del Cos d'Agents Rurals?

Comandar el Cos d'Agents Rurals i dirigir, coordinar, controlar i inspeccionar totes les àrees i grups en què s'estructura el Cos d'Agents Rurals territorialment i per àrees d'especialització.

A quin nivell jeràrquic correspon la comandament, la direcció i la coordinació de l'actuació i el funcionament de l'Àrea General del Cos d'Agents Rurals?

Inspector o inspectora en cap

Quin és un dels rols de l’Àrea General del Cos d'Agents Rurals segons el text?

Revisar, avaluar i proposar els procediments, les estructures i els processos per millorar l'eficàcia en el desenvolupament de les funcions del Cos d'Agents Rurals.

Quina és la funció de l'Àrea Regional en l'estructura del Cos d'Agents Rurals?

Dirigir, coordinar, comandar operatius i planificar dispositius i operacions que ultrapassin l'àrea bàsica.

Quines són les funcions del cap d'àrea bàsica en el Cos d'Agents Rurals?

Dirigir, planificar, comandar operatius i informar regularment als òrgans superiors sobre l'eficàcia i eficència del Cos d'Agents Rurals.

Com es prové el comandament del Cos d'Agents Rurals, excepte per als caps d'àrea regional i inspector o inspectora en cap?

Per concurs de mèrits i capacitats.

Quina és la edat de jubilació forçosa dels agents rurals?

Sessenta-cinc anys

Quin és el requisit d'antiguitat per optar a un lloc de cap d'àrea regional o inspector/inspectora en cap?

Dos anys en la correspondedria categoria

Quin és el criteri per determinar qui dirigeix operativament els serveis i accions en l'absència de comandament i ordres superiors?

Major antiguitat

Quina és la conseqüència de tenir disminuïdes facultats psíquiques o físiques com a agent rural?

Rellevament de les funcions operatives i transferència a una segona activitat

Study Notes

 • Els agents rurals cal tenir antiguitat de dos anys en la correspondedria categoria per optar a un lloc de cap d'àrea regional o inspector/inspectora en cap, o cinque anys en el Cos d'Agents Rurals.
 • Agents rurals executen els seus funcions bàsiques i especials preferentment dins de la seva àrea bàsica i de la seva jornada laboral.
 • En l'absència de comandament i ordres superiors, qualsevol càrrec de comandament pot dirigir operativament els serveis i accions.
 • La direcció operativa correspon al de major antiguitat o major edat si hi ha més d'un amb el mateix rang jeràrquic.
 • Agents rurals tenen drets i deures com a funcionaris de l'Administració de la Generalitat i han de complir els principis de la Llei.
 • La Administració de la Generalitat ha de protegir els agents rurals i proporcionar els mitjans i instal·lacions necessaris per a l'adequada prestació de servei.
 • Els agents rurals estan subjectes al règim general d'incompatibilitats dels funcionaris de la Generalitat.
 • Els agents rurals tenen drets a una revisió mèdica anual, horaris, permisos, descans i vacances regulats per reglament.
 • Els agents rurals poden ser requerits per a servir fora de la jornada laboral o obligats a continuar prestant servei.
 • Els agents rurals tenen drets a seguretat social, assegurança de mort o invalidesa i drets sindicals.
 • L'Administració de la Generalitat ha de garantir els recursos jurídics necessaris als agents rurals en causes judicials relacionades amb el seu treball.
 • La jubilació dels agents rurals és forçosa a la edat de seixanta-cinc anys.
 • Els agents rurals amb disminuïdes facultats psíquiques o físiques poden ser rellevats de les funcions operatives i transferits a una segona activitat.
 • Els agents rurals poden canviar d'àrea d'especialització després de cinc anys d'experiència.
 • La destinació prèvia de la família o parella dels agents rurals a la mateixa administració i comarca pot ser valorada en els concursos de mèrits i capacitats amb la mateix puntuació que l'antiguitat, quan la persona aspirant no té un lloc de treball definitiu assignat.
 • Els agents rurals han de complir un mínim de cinc anys en una especialitat per poder canviar a una altra dins de la mateixa categoria.

Learn about the territorial structure of the Cos d'Agents Rurals in Catalonia, including the hierarchical organization into General Area, Regional Areas, and Basic Areas, as well as the responsibilities of the Inspector in Chief. Explore the functions and roles within the territorial structure of the Cos d'Agents Rurals.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Parcs Naturals a Catalunya
51 questions

Parcs Naturals a Catalunya

RetractableLepidolite avatar
RetractableLepidolite
Vegueries a Catalunya
7 questions

Vegueries a Catalunya

RestoredWetland avatar
RestoredWetland
PEIN Legal Framework
19 questions

PEIN Legal Framework

RestoredWetland avatar
RestoredWetland
PROCICAT Plan in Catalonia
20 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser