Filipino 9 Module 1 Quiz: Tanka and Haiku

InvulnerableAcropolis avatar
InvulnerableAcropolis
·

Start Quiz

Study Flashcards

20 Questions

Ano ang dapat gawin kung nais gamitin ang mga akda sa modyul na ito sa ibang paraan maliban dito?

Ano ang ipinagbabawal tungkol sa paggamit ng materyales sa modyul na ito?

Ano ang maaring gawin ng ahensiya o tanggapan na naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitaan?

Sino ang dapat magbigay ng pahintulot kung nais gamitin ang mga akda sa ibang paraan maliban sa modyul na ito?

Ano ang nagtataglay ng karapatang-ari ng mga akda gaya ng tula at awit na ginamit sa modyul?

Ano ang layunin ng Self-Learning Module o SLM na binanggit sa paunang salita?

Ano ang dapat gawin ng mga mag-aaral kung sila ay makakaranas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM?

Sino ang inilaang Tagapamahala sa nasabing Self-Learning Module o SLM?

Ano ang dapat gawin sa SLM upang magamit pa ito ng ibang mangangailangan?

Ano ang pangalan ng kaibigan na nagsasabi ng pagbati sa unang modyul ng ikalawang markahan?

Ano ang tinutukoy ng DEMAND sa larangan ng ekonomiks?

Ano ang ibig sabihin ng 'ceteris paribus' sa konteksto ng demand?

Anong pamamaraan ang nagpapakita ng magkasalungat na ugnayan ng presyo at bilang ng demand ng isang produkto?

Ano ang nangyayari sa bilang ng demand kapag tumataas ang presyo ayon sa Batas ng Demand?

Ano ang nangyayari sa bilang ng demand kapag bumababa ang presyo ayon sa Batas ng Demand?

Ano ang tawag sa grapikong paglalarawan ng magkasalungat o di-tuwirang ugnayan ng presyo at quantity demanded?

Ano ang kahulugan ng downward sloping ng demand curve?

Ano ang tumataas kapag tumaas ang kita ng isang tao?

Ano ang tawag sa panghihikayat ng tao sa pamamagitan ng pagpapaniwala sa kanila na ang masa ay tumatangkilik sa kanilang produkto o serbisyo?

Anong tawag sa mga produktong tumataas ang demand kasabay sa pagbaba ng kita?

Description

Test your knowledge about the Tanka and Haiku in the Filipino language. This quiz is based on the content from the 9th Grade Filipino Module 1 - Alternative Delivery Mode, focusing on the poetry forms Tanka and Haiku.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser