Feasibility Study in Filipino Tech-Voc SHS

LegendaryRose avatar
LegendaryRose
·

Start Quiz

Study Flashcards

16 Questions

Anong layunin ng pagsusumikap na matunton ang mga akda na ginamit sa modyul?

Ano ang kahulugan ng 'karapatang-sipi' ayon sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176?

Ano ang kahalagahan ng pahintulot mula sa orihinal na may-akda ng mga materyales?

Ano ang ipinagbabawal tungkol sa kopya o paglilimbag ng materyales ayon sa kagawaran?

Ano ang maaaring gawin ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan sa pagtakda ng kaukulang bayad para sa karapatang-sipi?

Anong hakbang dapat gawin kung nais gumamit ng materyales mula sa modyul maliban dito?

Ano ang layunin ng Self-Learning Module o SLM na binanggit sa teksto?

Sino ang binanggit na mga tagasuri sa SLM ayon sa teksto?

Ano ang kalakip na paunang pagsusulit sa Self-Learning Module?

Ano ang paalala tungkol sa pagsusulit ayon sa teksto?

Ano ang inaasahan ng mga nagsusulat na mangyayari sa paggamit ng SLM?

Ano ang layunin ng teksto na binanggit na 'ALAMIN'?

Ano ang paksa ng paunang salita ayon sa teksto?

Ano ang pangunahing layunin na ipinahahayag ng naniniwala na hindi naghihirap ang taong pumapasok sa negosyo?

Anong mensahe ang nais iparating ng teksto tungkol sa pag-aaral at seryosong pagtingin sa negosyo?

Anong bagay ang inirerekumenda ng teksto para sa mga mag-aaral na makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM?

Description

Test your knowledge of the Feasibility Study module in Filipino Tech-Voc Senior High School Ikalawang Markahan. This quiz covers the topics outlined in the Alternative Delivery Mode for Ikalawang Markahan – Modyul 1 of the Feasibility Study, Ikalawang Edisyon, 2021.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser