Filipino at Ingles sa Konstitusyon ng 1987

ObtainableCanyon avatar
ObtainableCanyon
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

29 Questions

Ano ang opisyal na wika ng Pilipinas kung walang ibang itinatadhana ang batas?

Ingles

Anong kautusan ang nag-uutos sa paggamit ng Filipino bilang wikang panturo sa lahat ng antas ng mga paaralan?

Kautusan Blg. 52

Ano ang tawag sa pambansang wika ng Pilipinas noong 1935?

Tagalog

Sinu-sino ang dapat magsasagawa, mag-uugnay at magtataguyod ng mga pananaliksik sa Filipino at sa iba pang mga wika para sa kanilang pagpapaunlad, pagpapalaganap at pagpapanatili?

Mga kinatawan ng iba't ibang mga rehiyon at mga disiplina

Anong pangalang kasalukuyan ng pambansang wika ng Pilipinas at lingua franca ng mga Pilipino?

Filipino

Kailan ang Buwan ng Wikang Filipino batay sa Proklama Blg. 1041?

Agosto

Ano ang itinuturing na behikulo ng pagpapahayag ng damdamin batay sa pag-aaral ni Constantino (2007)?

Wika

Sino ang naniniwala na matutuhan ang wika upang makapaghanapbuhay, makipamuhay sa ibang tao, at mapahalagahan ang kagandahan ng buhay?

Dr. Fe Oranes

Ano ang ibig sabihin ng 'arbitraryo' sa konteksto ng paglalarawan ng wika?

Walang kabuluhan

Ano ang ginagampanan ng wika sa pagpapahayag ng personalidad at damdamin ng isang tao?

Behikulo ng pagpapahayag

Ano ang nagsasaad na ang lahat ng wika ay may katumbas na simbolo o sagisag?

Katumbas na Simbolo

Sa anong aspeto nakaugat ang kalikasan ng wika batay sa binigay na impormasyon?

Pagiging arbitraryo

Ano ang isa sa mga layunin ng intelektwalisasyon sa wika batay sa nabanggit na teksto?

Pagiging epektibo sa pagsasaliksik

Ano ang kahalagahan ng paggamit ng wikang Filipino sa iba't ibang larangan batay sa nabanggit na teksto?

Pagsulong ng kaisipang Filipino

Ano ang maaaring maging paraan upang mapalakas ang pagdiriwang ng paggamit ng Filipino sa pananaliksik base sa teksto?

Hikayatin ang paggamit ng Filipino sa tesis at disertasyon

Sino ang kilala bilang Pambansang Alagad ng Sining na nabanggit sa teksto?

Virgilio Almario

Ano ang pangunahing layunin ng pagdiriwang na nakatuon sa paggamit ng wikang Filipino sa larangan ng pananaliksik?

Pagpapaunlad ng kaisipan at kultura ng Pilipino

Ano ang naging sandata ng mamamayang Pilipino laban sa mapang-aping dayuhan ayon sa teksto?

Wikang Filipino

Anong aspeto ng paglinang ng wika ay binubuo ng pagpili ng wika o sistema ng pagsulat na gagamitin ayon kay Gonzales?

Kodipikasyon

Anong taon ipinroklama ang wikang Tagalog bilang batayan ng Wikang Pambansa?

1937

Ano ang isa sa mga gampanin ng wikang Filipino ayon sa teksto?

Wika ng politika at komersyo

Saan batayan ipinroklama ang wikang Tagalog bilang batayan ng Wikang Pambansa?

Saligang Batas ng 1935

Ano ang isa sa facets ng sistema ng paglinang ng wika ayon kina Haugen at Ferguson?

Istandardisasyon

Ano ang kahalagahan ng wika ayon sa teksto?

Mabisang kasangkapan sa pagpapahayag ng damdamin at opinyon

Ano ang papel ng wikang pambansa sa lipunan ayon sa teksto?

Daan upang makisangkot sa programa ng gobyerno

Sino ang nagsabi na 'Wika ang dapat pagbubuuin tayo, hindi tayo dapat paghihiwalayin' ayon sa teksto?

Dr. Pamela Constantino

Ano ang sinasabi ni Vitangcol III tungkol sa wikang Filipino?

Wika ng edukasyon

Ano ang sabi ni Dr. Pamela Constantino tungkol sa kulturang Filipino?

Palaganapin ang may malalim na pagkakaintindihan gamit ang wika

Anong pangyayari ang ginamit bilang halimbawa ni Vitangcol III kung bakit mahalaga ang wikang Filipino?

Paghahanap ng tamang impormasyon

Study Notes

Katangian ng Wika

 • Ang wika ay sistema ng mga tunog, arbitraryo na ginamit sa komunikasyong pantao.
 • Ito ay behikulo ng pagpapahayag ng damdamin, isang instrumento sa pagtatago at pagsisiwalat ng katotohan.
 • Personal ang gamit ng wika sa pagpapahayag ng personalidad at damdamin ng tao.

Filipino bilang Wika ng Bayan at ng Pananaliksik

 • Ang wika ay simbolo ng pagkakakilanlan, ng kultura, ng kalayaan.
 • Ito ang susi ng pagkakaisa at tagumpay ng isang bayan.
 • Ang wikang Filipino ay nagkaroon ng ebolusyon ng iba’t ibang barayti ng wika para sa iba’t ibang saligang sosyal at para sa mga paksa ng talakayan ng iskolarling pagpapahayag.

Pagpapayabong ng Wika

 • Apat na facets ang sistema ng paglinang ng wika ayon kina Haugen (1972) at Ferguson (1971): kodipikasyon, istandardisasyon, diseminasyon, at elaborasyon.
 • Ang paggamit ng Filipino bilang isang wikang panturo at higit sa lahat ay Filipino bilang isang disiplina o larangan ay bahagi ng pagpapayabong ng wika.
 • Ang wikang Filipino ay mabisang kasangkapan sa pagpapahayag ng damdamin at opinyon gayundin sa pagtanggap at pagbibigay ng impormasyon.

Kautusan at Kasaysayan ng Wika

 • Disyembre 30, 1937, ipinoroklama ang wikang Tagalog bilang batayan ng Wikang Pambansa.
 • Seksyen 7, Artikulo XIV ng Konstitusyon ng 1987: ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino at Ingles.
 • Taong 1987, pinalabas ng kalihim Lourdes R. Quisumbing ng Departamento ng Edukasyon, Kultura at Palakasan ang Kautusan Blg. 52 na nag-uutos sa paggamit ng Filipino bilang wikang panturo sa lahat ng antas ng mga paaralan kaalinsabay ng Ingles na nakatakda sa patakarang edukasyong bilinggwal.

This quiz covers the provisions in the 1987 Philippine Constitution regarding the official languages of the country and the establishment of a National Language Commission. Test your knowledge on language policies and provisions in the constitution.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser