Fallacies Quiz

HolyBerkelium avatar
HolyBerkelium
·

Start Quiz

Study Flashcards

18 Questions

Anong uri ng maling argumento ang ginagamit sa pangungusap na 'Ang artistang ito ay naging tiwali sa kanyang panunungkulan'?

Maling analohiya/paghahambing

Ano ang maling argumento sa pangungusap na 'Kung kayo nga ay gising pa!'?

Maling Saligan

Aling maling argumento ang nararanasan sa pangungusap na 'Ang Kristiyanismo ay pananampalataya ng mga mahihina. Iyan ang ipinahayag ni Karl Marx.'?

Non-sequitur

Ano ang maling argumento sa pangungusap na 'Lahat ng Amerikano nasa Amerika, kung gayon si Pedro ay isang Amerikano dahil siya ay nasa California.'?

Dilemma

'Mahirap mabuhay sa Maynila kung kaya't masasabing mahirap mabuhay sa buong Pilipinas.' Anong klase ng maling argumento ang ito?

Maling analohiya/paghahambing

'Ang pumatay o kaya ay mamatay?' Anong uri ng maling argumento ang taglay ng pangungusap na ito?

Dilemma

Ano ang tawag sa paraan ng pagsasalin ng isang salita sa halip na paulit-ulit ito sa teksto?

Substitusyon

Aling konsepto sa teksto ang naglalarawan ng pagsasama ng mga bahagi sa teksto sa pamamagitan ng paggamit ng 'at'?

Pang-ugnay

Ano ang tawag sa pangyayari na ang isang bagay ay nauulit nang ilang beses sa teksto?

Retirasyon

Saan naka-focus ang kohesyong leksikal sa isang teksto?

Sa pagsasama ng mga bahagi ng teksto

Ano ang tawag sa paraan ng pag-alis ng bahagi ng pangungusap na inaasahang mauunawaan pa rin?

Elipsis

Ano ang pangunahing layunin ng paggamit ng pang-ugnay sa isang teksto?

Magkaroon ng kaayusan at ugnayan

Ano ang kahulugan ng Argumentum ad Baculum?

Paggamit ng pwersa o awtoridad upang maiwasan ang isyu at maituloy ang argumento.

Ano ang kaibahan ng Argumentum ad Misericordiam sa Maling Paglalahat?

Sa Argumentum ad Misericordiam, gumagamit ng salitang umaatake sa dadamin habang sa Maling Paglalahat naman ay nagbibigay ng konklusiyong pagkalahatan.

Ano ang ibig sabihin ng Non-sequitur?

Pagbibigay ng konklusiyong walang kaugnayan sa batayan.

Ano ang Maling analohiya o paghahambing?

Paggamit ng maling pangkalahatan upang magbigay ng konklusyon.

Ano ang epekto ng Maling Paglalahat sa isang argumento?

Hindi nagbibigay linaw sa konklusyon.

Ano ang panganib ng Non-sequitur sa isang argumentasyon?

Nagpapalabo sa tamang lohika ng argumento.

Test your knowledge on different types of fallacies in reasoning with examples like false analogy, false premise, and dilemma. Identify the logical errors in statements and strengthen your critical thinking skills.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Logical Fallacies Quiz
10 questions

Logical Fallacies Quiz

EnergeticZirconium avatar
EnergeticZirconium
Logical Fallacies Explanation Quiz
30 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser