Equilibrium in Money and Goods Market

TransparentNewYork avatar
TransparentNewYork
·

Start Quiz

Study Flashcards

30 Questions

Wat is de definitie van giraal geld?

Zichtdeposito’s in handen van het publiek bij de banken

Hoe ontstaat zichtdeposito’s (giraal geld) volgens de tekst?

Wanneer mensen bankbiljetten aan de commerciële banken ter beschikking stellen en de waarde ervan op hun rekening zetten.

Wat is de reservecoëfficiënt in relatie tot giraal geld?

Het percentage reserves dat de bank moet aanhouden bij de geldsubstitutie.

Wat is een van de functies van geld volgens de tekst?

Ruilmiddel en bewaarmiddel van de koopkracht

Wat is het overgrote deel van de betalingen volgens de tekst?

Op basis van een zichtrekening bij de bank

Wie is verantwoordelijk voor de uitgifte van chartaal geld volgens de tekst?

De Europese Centrale Bank (ECB)

Wat is de invloed van een toename van het nationaal inkomen op de geldvraag?

Het leidt tot een rentestijging en een hogere geldvraag.

Hoe kan de overheid invloed uitoefenen op het geldaanbod?

Door maatregelen te treffen die de creatie van deposito’s bij de banken beïnvloeden.

Wat is de relatie tussen de rentevoet op obligaties en de hoeveelheid geld die wordt aangehouden?

Hoe hoger de rentevoet, hoe minder geld zal worden aangehouden.

Wat is de invloed van grote winstverwachtingen op de investeringen volgens de tekst?

Grote winstverwachtingen leiden tot een toename van investeringen

Welke factor kan leiden tot een stijging van de rentevoet volgens de tekst?

Een toename van de overheidsbestedingen

Wat is een mogelijke oorzaak van niet-conjuncturele werkloosheid volgens de tekst?

Seizoensgebonden werkloosheid

Wat is conjuncturele werkloosheid?

Werkloosheid die samenhangt met een toestand van onderbesteding in de economie

Wat is de oorzaak van monetaire inflatie volgens de tekst?

Een te sterke groei van de geldhoeveelheid

Wat zijn de gevolgen van inflatie volgens de tekst?

Tasten van de rentabiliteit van ondernemingen en verzwaring van progressieve belastingen

Wat is het gevolg van inflatie voor schuldenaars?

Hun schulden nemen af

Wat is de oorzaak van de agflatie volgens de tekst?

Alle bovengenoemde redenen

Wat gebeurt er tijdens deflatie volgens de tekst?

De werkloosheid stijgt

Wat is het nettowelvaartseffect van vrijhandel volgens de tekst?

Het is gelijk aan de oppervlakte ab

Wat is een vorm van protectie volgens de tekst?

Exportsubsidies

Wat is een mogelijke reden voor de groei van internationale handel volgens de tekst?

Het afsluiten van internationale afspraken omtrent vervoer die voor iedereen hetzelfde zijn

Welke factor heeft bijgedragen aan de globalisering volgens de tekst?

De steeds betere vervoerstechnieken en technieken om de houdbaarheid te verbeteren

Welk aspect heeft bijgedragen aan de aangepaste financiële producten volgens de tekst?

Strategieën om tegen wisselkoersfluctuaties te beschermen

Wat heeft bijgedragen aan het ontstaan van nieuwe behoeften volgens de tekst?

Het kennismaken met nieuwe producten via toerisme

Wat is een reden geweest voor het grotere bereik van afzetmarkten volgens de tekst?

Onderdelen die in verschillende landen worden geproduceerd en in één land worden geassembleerd

Wat is de rol van de World Trade Organisation (WTO)?

Het invoeren van regels voor internationaal handelsverkeer tussen landen

Wat is de betekenis van BBP (Bruto Binnenlands Product) / GDP (Gross Domestic Product)?

De totale waarde van de geproduceerde goederen en diensten in een land

Wat bepaalt het aantal stappen in bedrijfskolommen?

Het type product, fysieke afstand en de organisatie van het land & cultuur

Wat is het doel van het vastleggen van regels van internationaal handelsverkeer tussen landen?

Het creëren van een zo vrij mogelijk internationaal handelsverkeer

Wat zijn de verplichtingen van de koper volgens de tekst?

Het product of dienst aanvaarden, de prijs betalen zoals bepaald in de koopovereenkomst en meestal het product afhalen

This quiz covers the concept of joint equilibrium in the money and goods market, focusing on how desired investments by businesses are influenced by interest rates and profit expectations. It also explores the impact of increased investments on national income and the resulting increase in money demand.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Macroeconomics: Key Concepts Quiz
10 questions
Economics: Investment
18 questions

Economics: Investment

DiplomaticMaracas avatar
DiplomaticMaracas
Use Quizgecko on...
Browser
Browser