Equality: a Jack of all trades

Adamamor095 avatar
Adamamor095
·

Start Quiz

Study Flashcards

34 Questions

Mensen willen uniek zijn, het idee dat er iemand bestaat die volkomen gelijk of identiek aan ons is, vervult ons met afschuw. (True/False)

True

Gelijkheid heeft alleen een feitelijke inhoud en draagt geen normatieve betekenis. (True/False)

False

Gelijkheid kan worden onderverdeeld in twee categorieën: het recht op gelijke behandeling en het recht op meer ongelijke resultaten. (True/False)

False

Volgens het non-discriminatie principe moeten mensen meer worden toegelaten bij de start van een wedstrijd. (True/False)

True

Aristoteles stelde dat gelijke zaken gelijk behandeld moeten worden. (True/False)

True

Gelijkheid heeft slechts één specifieke vorm. (True/False)

False

Robert Nozick stelde dat vrijheid voorbij gaat aan effect van uitsluiting en onverenigbaar is met moderne grondrechten. (True/False)

True

Er is slechts één vorm van gelijkheid op het niveau van rechtengelijkheid. (True/False)

False

Volgens het non-discriminatie principe moeten mensen goede redenen hebben om anderen buiten te sluiten. (True/False)

True

Gelijkheid impliceert altijd identieke uitkomsten voor iedereen. (True/False)

False

Gelijkheid staat voor consequente manier van behandelen. Wat is de term die de formele gelijkheid omschrijft?

False

Wat betekent 'ongelijke zaken ongelijk'?

False

Wat is het probleem met consequente behandeling?

False

Wat was de kern van het aristocratische denken?

False

Welke filosoof verwierp democratie en tirannie?

False

Wat is de nieuwe invulling van gelijkheid in de burgerlijke maatschappij?

False

Wat geloofde John Locke over kennis?

False

Wat was het idee van Jean Jacques Rousseau over de rechtsstaat?

False

Waarom zagen Europeanen zichzelf als superieur tijdens de kolonisatie?

False

Wat is het probleem met relevantie bij ongelijke behandeling?

False

Wat betekent kansengelijkheid?

False

'Uitsluiting is pas moreel aanvaardbaar als die teruggaat op onverenigbaar kenmerk waarvoor men vrij kan kiezen'. Wie heeft dit criterium bedacht?

False

Volgens Hirst is uitsluiting op basis van religie moreel aanvaardbaar, omdat je vrij kan kiezen voor je religie. (True/False)?

True

Bij indirecte onderscheid kan ogenschijnlijk neutrale bepaling schadelijke weerslag hebben op personen op wie een discriminatiegrond van toepassing is. (True/False)?

True

Elk indirect onderscheid vormt indirecte discriminatie, tenzij ogenschijnlijke neutrale bepaling gerechtvaardigd wordt door legitiem doel en passende middelen. (True/False)?

True

Ethisch denkkader van Stuart White werkt met erkende morele beginselen en waarden, waardoor de uitkomst nauw bij onze intuïties aansluit. (True/False)?

True

Bij politieke benoemingen is het determinerend criterium talent, en niet politiek lidmaatschap of netwerk van de kandidaat. (True/False)?

False

Volgens Hirst is uitsluiting op basis van leeftijd, seksuele geaardheid, geloof, levensbeschouwing of handicap uitsluitend gerechtvaardigd op grond van wezenlijke en bepalende beroepsvereisten. (True/False)?

True

Bij direct onderscheid in Nederland zijn geestelijke ambt, bijzonder onderwijs en private karakter toegestane vormen van directe discriminatie. (True/False)?

True

In België kan direct onderscheid op grond van leeftijd, seksuele geaardheid, geloof, levensbeschouwing of handicap uitsluitend gerechtvaardigd worden op grond van wezenlijke en bepalende beroepsvereisten. (True/False)?

True

Bij gesloten toetsing wordt er gekeken naar direct onderscheid, terwijl bij open toetsing gekeken wordt naar indirect onderscheid. (True/False)?

False

Volgens Hirst kan uitsluiting op basis van religie gerechtvaardigd zijn ter bescherming van de identiteit en persoonlijkheidsontwikkeling. (True/False)?

True

Het juridisch kader met antidiscriminatiewetten verwijst naar verboden gronden zoals vermeld in Art. 1 AWGB en Art. 2 WBD. (True/False)?

True

Elitaire scholen zullen doorgaans arme kinderen weigeren omwille van armoede of lage afkomst, maar kunnen wel eisen dat ouders dure uniformen aanschaffen. Als ouders dit niet kunnen betalen, mogen hun kinderen er niet in. (True/False)?

True

Study Notes

 • Gelijkheid: een allgemans vriend ి Mensen willen uniek zijn, maar idee dat er iemand bestaat of zou bestaan die volkomen gelijk is, onzeverstellend і Gelijkheid heeft beide feitelijke en normatieve betekenis і Gelijkheid is containerbegrip: er bestaan veel verschillende vormen van gelijkheid  op examen duidelijk verwoorden over welke vorm van gelijkheid je hebt
 • Recht op gelijke behandeling: non-discriminatie
  • Iedereen heeft gelijkheid aan rechtszaken: vergelijking met wedstrijd
   • Iedereen heeft het recht om aan de start te staan
   • Als je iets doet voor een, moet je het ook doen voor anderen
   • Als je mensen wilt buiten sluiten, heb je hier goede redenen voor nodig
   • Principle of non-discrimination wants meer toegang bij de start
 • Formele gelijkheid
  • Aristoteles: “Behandel gelijke zaken gelijk, behandel ongelijke zaken ongelijk”
  • Gelijkheid staat voor consequentie: formaliteit, maar was ook essentieel als stap naar meer ethisch handelen en een rechtvaardigere maatschappij
  • Gelijke zaken gelijk: Lance Armstrong werd als enige zwaar aangepakt
  • Ongelijke zaken ongelijk: geen zwangerschapsverlof voor wensmoeders
  • Consequentie: probleem: consequentie is nog niet rechtvaardige behandeling (bv. “Alle joden naar vernietigingskampen als dit met een jood gebeurt”: dit toelaat ongelijkwaardigheid: een mens heeft meer rechten dan andere)
  • Ongelijkwaardigheid: een langdurige geschiedenis: men dacht in Europa, zoals elders, dat mensen uit aard der dingen ongelijk geboren waren: geboorte bepaalde sociale status, samenleving werd ingedeeld (aristocratie)
   • Gekoppeld aan aristocratische denken: etymologie: groep mensen kreeg kenmerken zoals perfectie, kracht, excellentie, andere mensen zouden deze nooit in dezelfde mate bezitten
   • Superieure kenmerken waren overerfbaar (gelijkheid binnen dezelfde groep: slaven, koningen, boeren, soldaten: tussen groepen bestond dit niet)
   • Plato verwierp democratie en tirannie: koos voor aristocratische bestuursvorm met hiërarchisch geordende samenleving: iedere kind dezelfde ontwikkelingskansen en kansen
   • Rechtsregels die herinneren aan aristocratische denken: bestaan nog (bv. majesteitsschennis)
 • Rechtengelijkheid
  • Recht op gelijke behandeling: non-discriminatie
   • Iedereen heeft gelijk recht op burgerlijke rechten: gelijkwaardigheid
   • Recht op sociale mobiliteit: sociale klasse kan je hoger op gaan
   • Pleidooien voor gelijkheid: T. Hobbes, J. Locke, J-J Rousseau
 • Natuurtoestand: alle mensen leven in volle vrijheid (natuurrecht)
 • Rationele mens neemt natuurwetten aan
 • Rechten: mens is meester over eigen lichaam
  • Problem: consequentie is nog niet rechtvaardige behandeling
   • Racisme en beschavingsleer: de dubbele moraal van de Verlichting en het 19de-eeuwse liberalisme
   • Door kolonisatie kwamen we aanraking met andere culturen
 • Alle culturen geclassificeerd (van wilden tot commerciële samenleving)
 • Omdat complexiteit van sociale en economische relaties alleen in Europa voorkwam, zagen ze zichzelf als superieur: plicht om andere beschavingen te leiden
 • Kansengelijkheid
  • Horizontale werking: alleen plicht voor overheid: slecht moreel ideaal voor burgers
   • Na WOI: beginsel van non-discriminatie
   • Kansengelijkheid: horizontalisering van rechtengelijkheid (burger tegen burger)
   • Door algemeen non-discriminatie krijgt iedereen zelfde kansen
   • Gelijkheid wil zeggen: gelijke verdeling van rechten, eigendom, vrijheid en veiligheid
  • Problem: relevante verschillen: probleem met definitie van relevante versus onaanvaardbare verschillen
   • Bijvoorbeeld: discriminatie op basis van sterrenbeeld: relevant voor jobuitovoering?
   • Bijvoorbeeld: dyslectische studenten en studie waaronder ze het best schrijven: relevant?
 • Bijvoorbeeld: studies geoordeerd op basis van schrijffouten: onaanvaardbaar
 • Bijvoorbeeld: irrelevant: vrouwenfitness
 • Discriminatie op basis van x-relevant verschillen, maar het is per se onaanvaardbaar om mensen te scheiden
  • Probleem: vrij te kiezen: te sterk of te zacht
   • Te sterk: katholiek ziekenhuis weigeren moslim tuinman
 • Vrij kan men kiezen voor religie
 • Volgens Hirst is deze uitsluiting gerechtvaardigd
 • Probleem: te sterk: een subtiele vorm van discriminatie - Te zacht: elitaire school weigeren arme kinderen
 • Hiervoor kunnen ze wel vrij willen betalen
 • Probleem: te zacht: vrijheid van keuze is onvoldoende
 • Bijvoorbeeld: homoseksualiteit: vrijwillige keuze
  • Problem: erkende morele beginselen
   • Uitsluiting is gerechtvaardigd als staat in functie van bescherming van doel en organisatie
   • Schendt economische kansen, sociale of gemeenschapsparticipatie en waardigheid
   • Beschermt onze identiteit: we kunnen onze persoonlijkheid ontwikkelen en uitdragen
  • Problem: werk met beginselen
   • Kan snel onduidelijk zijn
   • Beginselen: rekbaar: invulling ervan ligt vast
   • Men kan beginsel zo anders interpreteren
  • Juridisch kader met antidiscriminatiewetten
   • Lijst van verboden gronden: Art. 1 AWGB. + Art. 2 WBD.
 • Discriminatie: verwijzing naar verboden gronden - Direct en indirect onderscheid
 • Direct onderscheid: + In Nederland: “Toegelaten directe discriminaties”: geestelijke ambten, bijzonder onderwijs, discriminatiegrond bepalend is, pos. discriminatie, privé-karakter
 • Bijzonder onderwijs: vrij onderwijs, vaak religieus geïnspireerd
 • België: direct onderscheid op grond van leeftijd, seksuele geaardheid, geloof, levensbeschouwing of handicap kan uitsluitend gerechtvaardigd worden op grond van wezenlijke bepalende beroepsvereisten
 • Gaat om b

Explore the multifaceted concept of equality and its diverse interpretations and applications. Delve into the factual and normative meanings of equality, its association with discrimination, and the varied forms it encompasses.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser