DNA Replication Models in Prokaryotes

TenderPolonium avatar
TenderPolonium
·

Start Quiz

Study Flashcards

37 Questions

DNA replikasyonunda, DNA polimeraz enzimleri için primer olarak kullanılan molekül hangisidir?

RNA

Helikazlar replikasyonda hangi görevi yapar?

Hidrojen bağlarını kırarak tek zincirli DNA oluşturur

Topoizomeraz I enzimi ne işe yarar?

Tek iplikte kesim/bağlama yapar

DNA replikasyonunda, SSBP'lerin görevi nedir?

Tek zincirli DNA'yı korur

'Primosom' terimi hangi kompleksi ifade eder?

DNA replikasyonunda primer sentezini gerçekleştiren kompleks

DNA sentezi sırasında görev alan DNA Polimeraz enzimleri hangi aşamada nükleotid ekler?

Zincir uzaması

DNA replikasyonunda görev alan bir enzim olan Helikaz'ın ana işlevi nedir?

DNA ipliklerini ayırma

SSBP (Tek iplikli DNA Bağlayıcı Protein) DNA replikasyonunda hangi görevi üstlenir?

Tek iplikli DNA'yı korumak

DNA sentezi sırasında gerekli olan iyonlardan biri hangisidir?

Mg+2

Prokaryot ve ökaryot DNA polimerazları arasındaki temel fark nedir?

Ökaryot DNA polimerazları daha düşük doğrulukta kopyalama yapar.

DNA replikasyonunda enzim ve proteinlerin amino asit dizileri prokaryot ve ökaryot hücreler arasında farklılık gösterse de, DNA molekülünün kopyalanması işlevini gerçekleştiren ortak yapı hangisidir?

DNA polimeraz

DNA polimerazların DNA sentezini gerçekleştirdiği yönde en önemli özelliği nedir?

5' → 3' yönde sentez yapar

E.coli'de replikasyonda görev alan DNA polimeraz türleri nelerdir?

Pol II ve Pol III

Ökaryotlarda kaç farklı DNA polimeraz çeşidi bulunmaktadır?

5

DNA polimerazlar hangi yönlerde sentez yapabilen enzimlerdir?

5' → 3' ve 3' → 5'

DNA replikasyonu sırasında DNA molekülündeki süpersarmal yapının kesilmesini ve gerilmenin azaltılmasını sağlayan enzim grubu hangisidir?

DNA giraz

DNA replikasyonunda, tek ipliğe bağlanan proteinlerin hareketi ile molekül içi gerilmeleri azaltan proteinler hangileridir?

SSBP proteinleri

DNA sentezinin başlama noktaları olan replikasyon orijinleri hangi işlemle tek iplikli hale getirilir?

Kesilme

DNA replikasyonunda, prokaryotlarda saniyede kaç nükleotid sentezlenirken, ökaryotlarda saniyede kaç nükleotid sentezlenir?

Prokaryotlarda 500-1000, ökaryotlarda 50

DNA polimerazların replikasyon sırasındaki rolü nedir?

Yeni DNA zincirini sentezlemek

DNA replikasyonunda görev alan DNA polimeraz enzimi hangi işlemi gerçekleştirir?

DNA zincirini uzatır

SSBP proteini hangi işlemde görev alır?

Tek zincirli DNA'yı korur ve stabilize eder

DNA replikasyonunda iyonların rolü nedir?

DNA polimeraz aktivitesini düzenler

Prokaryot ve ökaryotlarda DNA polimerazlar arasındaki fark nedir?

Ökaryotlarda daha fazla DNA polimeraz çeşidi vardır

DNA replikasyonunda DNA polimerazın rolü nedir?

Yeni DNA zincirini sentezler

DNA replikasyonu sırasında DNA molekülünün kopyalanması işlemi ne anlama gelmektedir?

Mevcut DNA molekülünden aynısından bir tane daha yapılması

DNA replikasyonunu gerçekleştiren enzimlerin görevi nedir?

DNA molekülünün kopyalanmasını sağlamak

Prokaryotik ve ökaryotik hücreler arasındaki DNA polimerazları arasındaki önemli bir fark nedir?

Prokaryotik hücrelerde DNA polimerazlar RNA şablonlarını kullanır

DNA replikasyonu sırasında SSBP proteininin görevi nedir?

DNA çift zincirinin ayrılmasını önlemek

Telomeraz enzimi hangi süreçte görev alır?

Replikasyon

DNA replikasyonunun gerçekleşmesi için gerekli olan DNA polimeraz enzimi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Eukaryotlarda enzim, beta zincirine sahip DNA polimeraz I şeklindedir.

DNA replikasyonunda SSBP (Tek Zincir Bağlayıcı Protein) ne işe yarar?

DNA zincirlerini bir arada tutarak replikasyon sürecini hızlandırır.

DNA replikasyonunda hangi iyon, DNA polimerazın aktivitesini katalize eder?

Magnezyum (Mg++)

Prokaryot ve eukaryot DNA polimerazları arasındaki temel farklardan biri nedir?

Eukaryotlarda sadece beta zincire sahip DNA polimeraz bulunurken, prokaryotlarda birden fazla tür bulunabilir.

DNA replikasyonunda DNA polimerazın rolü nedir?

Yeni DNA ipliğini sentezlemek ve kalıp iplikle uygun bazları eşleştirmek.

'Semikonservatif replikasyon modeli'ne göre, her yeni DNA molekülünde neler korunmuş olacaktır?

'Atasal' DNA ipliklerinden biri

'Yarı korunumlu replikasyon modeli' hangi süreci tanımlar?

'Kalıp ipliklerin çoğaltılması' sürecini

Understand how the semi-conservative replication model of DNA was determined in prokaryotes through the experiment conducted by Meselson and Stahl in 1958. Learn about the process of DNA replication and how DNA strands separate and form new double helices.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

DNA Replication in Eukaryotes vs Prokaryotes Lecture
16 questions
Biochem Lecture 7
56 questions
DNA Replication Mechanisms Quiz
40 questions

DNA Replication Mechanisms Quiz

SupportiveAlbuquerque avatar
SupportiveAlbuquerque
Use Quizgecko on...
Browser
Browser