M1-T6. Metodologia SCRUM. Cicle de vida d'un projecte TIC, desenvolupament de projectes TIC en Scrum, principals rols i les seves funcions, descripció de les reunions principals de treball.

FashionableNobility avatar
FashionableNobility
·

Start Quiz

Study Flashcards

22 Questions

Què és Scrum?

Un marc de treball per al desenvolupament de producte

Què és variable en Scrum?

L'abast

Quins són els tres pilars de Scrum?

Transparència, Inspecció, Adaptació

Què és un dels rols de l'equip SCRUM?

Propietari de producte

Què és un dels artefactes de SCRUM?

Increment

Què significa la sigla DoD en SCRUM?

Definition of Done

Què són les històries d'usuari en SCRUM?

Paquets de treball que aporten valor

Quin és l'objectiu peincipal del Propietari del Producte (Product Owner)?

Maximitzar el valor lliurat als usuaris

Quin és el rol del Scrum Master?

Actuar com una protecció entre el DT i qualsevol influència que el distregui

Què es fa durant la Planificació del Sprint (Sprint Planning)?

Determinar què es farà i com es farà

Què es fa durant la Revisió del Sprint (Sprint Review)?

Revisar què s'ha aconseguit lliurar a l'increment i pensar què queda per fer als futurs sprints

Quin no és un dels valors fonamentals de Scrum?

Negociació de contracte sobre contractes tancats.

Quin és un dels principis de Scrum?

Totes son correctes

Quin no és un dels rols principals en Scrum?

Client

Què és un sprint en SCRUM?

Una fase d'un projecte TIC

Què és l'increment en SCRUM?

Un paquet de treball que aporta valor

Què és la Pila de Producte en SCRUM?

Una llista ordenada de requisits del producte

Què són les èpiques en SCRUM?

Un nivell d'agrupació per sobre de les històries d'usuari

Què és l'objectiu de la Revisió del Sprint (Sprint Review)?

Revisar els ítems lliurats i identificar millores per propers sprints.

Què passa durant el Scrum diari (Daily Scrum)?

El Equip de Desenvolupament fa un seguiment diari de l'sprint.

Què es fa durant la Planificació del Sprint (Sprint Planning)?

Es determina què es farà i com es farà durant l'sprint.

Quin és el rol del Proxy Product Owner (PPO)?

És opcional i actua com a intermediari entre el Propietari del Producte i l'Equip de Desenvolupament.

Study Notes

Introducció a Scrum

 • Scrum és un framework d'agile desenvolupament de projectes.

Elements Variables

 • Les variables en Scrum són els requisits del client, els recursos i els terminis.

Pilars de Scrum

 • Transparència: garantir que tots els participants tenguin accés a la informació.
 • Inspecció: verificar regularment el progrés i identificar millora.
 • Adaptació: ajustar el procés en funció de les noves necessitats.

Rols de l'Equip Scrum

 • Un dels rols de l'equip Scrum és el desenvolupador.

Artefactes de Scrum

 • Un dels artefactes de Scrum és el Product Backlog (Pila de Producte).

Definició d'Acabat (DoD)

 • DoD significa Definition of Done (Definició d'Acabat), que és el conjunt de criteris que han de complir les funcionalitats abans de considerar-les acabades.

Històries d'Usuari

 • Les històries d'usuari són una forma de descriure les funcionalitats des de la perspectiva de l'usuari.

Propietari del Producte (Product Owner)

 • L'objectiu principal del Propietari del Producte és ordenar i gestionar el Product Backlog.

Scrum Master

 • El rol del Scrum Master és assegurar que l'equip Scrum entengui i segueixi les pràctiques de Scrum.

Planificació del Sprint (Sprint Planning)

 • Durant la Planificació del Sprint, l'equip Scrum selecciona les funcionalitats del Product Backlog per desenvolupar durant el Sprint.

Revisió del Sprint (Sprint Review)

 • Durant la Revisió del Sprint, l'equip Scrum presenta els resultats del Sprint al product owner i a altres stakeholders.

Valors i Principis

 • Un dels principis de Scrum és la col·laboració i la comunicació.
 • Un dels valors de Scrum és la responsabilitat.

Rols Principals

 • Un dels rols principals en Scrum no és el gerent de projecte.

Sprints

 • Un sprint en Scrum és un període de temps determinant per desenvolupar funcionalitats.

Increment

 • L'increment en Scrum és el conjunt de funcionalitats desenvolupades durant el Sprint.

Pila de Producte

 • La Pila de Producte és l'artefacte que conté totes les funcionalitats que es volen desenvolupar.

Èpiques

 • Les èpiques en Scrum són grups de funcionalitats relacionades.

Objectiu de la Revisió del Sprint

 • L'objectiu de la Revisió del Sprint és rebre retroalimentació i acceptar les funcionalitats desenvolupades.

Scrum diari (Daily Scrum)

 • Durant el Scrum diari, l'equip Scrum es reuneix per planificar les tasques del dia i identificar obstacles.

Planificació del Sprint (Sprint Planning)

 • Durant la Planificació del Sprint, l'equip Scrum selecciona les funcionalitats del Product Backlog per desenvolupar durant el Sprint.

Proxy Product Owner (PPO)

 • El rol del Proxy Product Owner és representar el Product Owner quan no està disponible.

Aquest quiz tracta de la metodologia SCRUM, el cicle de vida d'un projecte TIC, el desenvolupament de projectes TIC en Scrum, els principals rols i les seves funcions, així com una descripció de les reunions principals de treball. Aprofundeix en aquests conceptes i posa a prova els teus coneixements sobre SCRUM.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Scrum Project Management Method
3 questions
Scrum: An Agile Framework for Project Management
10 questions
Scrum et Agile : Le Guide Complet
12 questions
Scrum and Agile Methodologies
10 questions

Scrum and Agile Methodologies

KidFriendlyApostrophe avatar
KidFriendlyApostrophe
Use Quizgecko on...
Browser
Browser