Conceptual Neuroscientific Framework

ReasonedCoral avatar
ReasonedCoral
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

21 Questions

Wat is het doel van gedragsneurowetenschappen?

Het begrijpen van gedrag op basis van de werking van de hersenen

Waarom zijn de hersenen complex volgens de tekst?

Vanwege de complexe zenuwverbindingen die zich uitstrekken doorheen het lichaam

Wat is de voornaamste functie van het zenuwstelsel volgens de tekst?

Gedrag mogelijk maken, zoals ademhalen en nadenken

Wat wordt bedoeld met 'ingebakken gedragsmechanismen'?

Mechanismen die door het brein aan alle diersoorten zijn doorgegeven om overleving mogelijk te maken

Waarom wordt het zenuwstelsel 'een informatie verwerkend orgaan' genoemd?

Omdat het in staat is om sensorische informatie te ontvangen en verwerken

Waarom is het zenuwstelsel enorm geëvolueerd bij de mens volgens de tekst?

Om informatie te verwerken, wat essentieel is voor overleving en voortplanting

Wat is de rol van de omgeving volgens de tekst in het functioneren van de hersenen?

De omgeving is nodig voor een gezond brein omdat de hersenen de omgeving nodig hebben om goed te kunnen functioneren

Wat is de rol van de zintuigen volgens de tekst in relatie tot het brein?

Zintuigen zorgen ervoor dat het brein informatie kan verwerken en continu nodig heeft

Waarom kunnen de hersenen niet alles tegelijk verwerken volgens de tekst?

Het filteren van informatie door de zintuigen voorkomt dat de hersenen overprikkeld raken

Wat gebeurt er met het brein als nieuwe informatie wordt toegevoegd volgens de tekst?

Het brein verandert letterlijk en figuurlijk door nieuwe informatie toe te voegen

Wat is neuroplasticiteit volgens de tekst?

Het vermogen van het zenuwstelsel om op basis van ervaringen nieuwe connecties te maken en ongebruikte verbindingen weg te snoeien

Wat zijn neurale circuits volgens de tekst?

Neurale circuits zijn alle verbindingen aanwezig in de hersenen die elektrische signalen coderen

Hoe wordt gedrag beïnvloed volgens het biopsychosociaal model?

Gedrag wordt beïnvloed door zowel biologische factoren, cognitieve processen als sociale omgeving

Hoe beïnvloedt de interactie met een kind volgens de tekst de hersencellen?

Het stimuleert rechtstreeks de hersencellen.

Wat is ontogenese volgens de tekst?

Het proces waarbij het brein zich ontwikkelt tot hoe het moet zijn.

Wat betekent 'emergente eigenschap' volgens de tekst?

Eigenschappen die voortkomen uit de delen die op zichzelf bestaan.

Wat is het gevolg van een tekort aan bepaalde neurogenetische stoffen volgens de tekst?

Verhoogde kans op depressie.

Wat gebeurt er met zenuwcellen onder chronische stress volgens de tekst?

Ze kunnen verschrompelen.

Wat wordt bedoeld met 'gelaagde niveaus' volgens de tekst?

Hiërarchisch continuüm van toenemende complexiteit.

Wat is het doel van activiteiten- en maatschappelijke participatie volgens de tekst?

Het bevorderen van sociale vaardigheden en communicatie.

Wat wordt bedoeld met 'neurale circuits' volgens de tekst?

Verbindingen tussen zenuwcellen die gedragsfuncties creëren.

Explore the scientific study of behavior from the perspective of brain function and interaction with the environment. Gain insights into understanding human behavior based on the brain and the nervous system, both in healthy and damaged conditions.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

The Neuroscience Fundamentals Quiz
5 questions
Behavioral Neuroscience Quiz
30 questions
Introduction to Behavioral Neuroscience
20 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser