Concept of Real Rights Quiz

CorrectSimile avatar
CorrectSimile
·

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Aký súhrn rovnorodých právnych noriem vymedzuje vzťahy medzi osobami so zreteľom na určitú vec?

Vecné práva

Podľa akycȟ žalôb sa v Ríme vymedzili obsah a náplň vecného práva?

Actio in rem

Aký je rozdiel medzi vecnou a osobnou žalobou podľa textu?

Vecná žaloba konkretnu ososbu nevylucuje, osobna ano.

Co sa mysli pod pojmom actio in rem?

Žaloba smerujuca na ochranu urcitej veci

Aky je ucel osobnej zaloby (actio in personam) podla textu?

Vynutenie obligacneho prava na pozadi osobitnej zaloby

Aky nazor mali Rimania na vymedzenie vecneho prava?

Procesualisticky

Čo je cieľom osobnej žaloby?

Žalovať niekoho, kto je povinný zmluvne alebo deliktne.

Čo je podľa textu objektom začasté vecného práva?

Vlastnícke právo.

Ako sa delia rímske vecné práva?

Na práva ku vlastnej veci a práva cudzej veci.

Ako sa označujú obmedzené vecné práva k cudzej veci podľa textu?

Obmedzené vecné práva k cudzej veci.

Čo sprostredkuje objekt rímskeho vecného práva?

Právo sprostredkujúce vzťahy medzi jednotlivcami.

Ako sa označuje inštitút v rímskom práve, kt. je fakticky stav a úzko súvisí s vecnými právami?

Possessio.

Test your knowledge of the concept of real rights in law, focusing on the relationships between individuals with regard to specific things and the corresponding rights. Explore the historical perspective and Roman legal approach to real rights.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser