Chicago and MHRA Citation Styles

NiftyGodel avatar
NiftyGodel
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

40 Questions

Cili është karakteristika kryesore e stilit të citimit APA?

Përdor autorët dhe vitin e botimit për citimet brenda në tekstin e punimit

Si bëhet citimi brenda në tekstin e punimit sipas stilit APA për një punim me më shumë se tre autorë?

(Nguyen et al., 2018)

Cili është stili tjetër që përdoret më së shumti për të shkruar letra dhe për të cituar burime brenda arteve liberale dhe shkencave humane?

Stili MLA

Çfarë përmban citimi brenda në tekstin e punimit sipas stilit APA për një punim me dy autorë?

(Pilger & Wilhelm, 17)

Cili është elementi kryesor që ndryshon në citimin brenda në tekstin e punimit sipas stilit të Çikagos?

Përdor mbiemrin e autorit apo autorëve dhe numrin e faqes për citimet brenda në tekstin e punimit

Si referencohet një burim në një shkrim akademik duke përdorur stilin e Harvardit?

(Houard 2010)

Në stilin e Harvardit, si citohet një burim me dy autorë në tekst?

(Houard dhe Smith, 2015)

Cilën prej llojeve të citimit përfshin stili i APA (American Psychiatric Association)?

Harvard

Si përdoret sistemi i referencës IEEE në tekst?

Përdor numrat e citimit në tekstin e punimit

Cilat janë llojet më të njohura të citimit sipas tekstit?

APA (American Psychiatric Association) dhe IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

Cili stil citimi përmban emrin e autorit dhe vitin e botimit në kllapa të rrumbullakëta?

Stili i Çikagos

Si citohen burimet në stilin MHRA?

Në fusnota, me numra mbishkrimi në tekst

Çfarë do të përfshijë citimi e dytë të një burimi në stilin MHRA për shembullin e dhënë?

Vetëm mbiemrin e autorit dhe numrin e faqes

Si kryhen citimet brenda tekstit në stalin e fusnotave?

Me numra mbishkrimi të shënjuar

Cili stil citimi përdoret zakonisht në lëndët e shkencave humane?

Stili MHRA

Si e referon stili i Harvardit një burim me tre autorë në një shkrim akademik?

(Smith, Jones dhe Thomas, 2015)

Si funksionon citimi brenda në tekst sipas stilit Harvard?

Numri i faqes dhe emri i autorit duhet të jenë të përfshirë në referencë.

Ku vendoset numri i citimit sipas stilit IEEE?

Në kllapa katrore brenda tekstit e punimit.

Për çfarë fushash zakonisht përdoret sistemi i referencës IEEE?

Fushat teknike dhe inxhinierisë elektrike.

Si dallon stili i Harvardit nga stili i IEEE për citimin e burimeve?

Harvard përdor emrin e autorit dhe datën e publikimit, ndërsa IEEE përdor numrat e citimit në kllapa katrore.

Cili është karakteristika kryesore e stilit të citimit IEEE?

Përdor numrat e kllapave për citimet në tekst.

Si organizohet lista e referencave në stiilin IEEE?

Sipas numrave

Cili është shprehja e përdorur për t'u referuar te referencat në tekst sipas stilit APA me dy autorë?

(March & Springer, 2019)

Çfarë përfshin stili MLA për citimet në tekst?

Emrin e autorit dhe faqen ku është gjetur informacioni

Si u zhvillua stili i Çikagos?

Universiteti i Çikagos

Si paraqitet citimi në tekst sipas stilit të Çikagos?

Emri i autorit dhe viti i botimit në kllapa të rrumbullakëta

Si paraqitet citimi sipas stilit MHRA?

Burimet citohen në fusnota me numra mbishkrimi në tekst

Çfarë është karakteristika kryesore e stilit të fusnotave?

Përdor numra për të identifikuar referencat brenda tekstit

Si shkurtohen citimet e mëvonshme të të njëjtit burim sipas stilit MHRA?

Zakonisht vetëm në mbiemrin e autorit dhe numrin e faqes

Cilat janë elementet kryesore të citimit sipas stilit të Çikagos?

Emri i autorit(ëve) dhe viti i botimit

Si përdor Stili MLA numrin e faqes për referencë brenda në tekst?

Me një autorë

Cilat janë elementët që përfshin Stili MLA për referencat brenda në tekst?

Emrin e autorit, vitin e botimit dhe numrin e faqes

Si do të dukej citimi brenda në tekst sipas Stilit MLA për një libër me dy autorë?

(Balakian and Wilhelm)

Si do të dukej citimi brenda në tekst sipas Stilit MLA për një libër me shumë autorë?

(Ardagna et al.Figure 1)

Cila është karakteristika thelbësore e Stilit MLA për referencat brenda në tekst?

Organizimi numerik i listës së referencave

Cili është qëllimi kryesor i citimit brenda në tekst sipas Stilit MLA?

Identifikimi i burimeve të përdorura në punim

Cili është avantazhi kryesor i përdorimit të stilit MLA për citime brenda në tekst?

Lehtëson identifikimin e burimeve nga lexuesi

Përse është e rëndësishme të përfshihet numri i faqes si referencë brenda në tekst sipas Stilit MLA?

Për të lehtësuar gjetjen e burimeve nga lexuesi

Si dallon Stili MLA nga Stili APA në citimin brenda në tekst?

Stili MLA përdor organizim alfabetik të listës së referencave, ndryshe nga stili APA që përdor organizim numerik.

Cila është arsyeja themelore për përdorimin e citimeve brenda në tekst sipas Stilit MLA?

Për të shmangur plagjiaturën

Study Notes

Karakteristikat e Stilit APA

 • Karakteristika kryesore e stilit APA është citimi brenda në tekst me autorin dhe vitin e botimit në kllapa të rrumbullakëta
 • Për një punim me më shumë se tre autorë, citimi brenda në tekst bëhet me të gjithë autorët

Stili i Çikagos

 • Elementi kryesor që ndryshon në citimin brenda në tekst sipas stilit të Çikagos është mungesa e vitit të botimit
 • Stili i Çikagos përdoret më së shumti për të shkruar letra dhe për të cituar burime brenda arteve liberale dhe shkencave humane

Stili i Harvardit

 • Në stilin e Harvardit, citimi brenda në tekst për një burim me dy autorë bëhet me emrat e autorëve të ndarë me " dhe "
 • Referimi në një shkrim akademik duke përdorur stilin e Harvardit bëhet me emrin e autorit dhe vitin e botimit në kllapa të rrumbullakëta

Sistemi i Referencës IEEE

 • Sistemi i referencës IEEE përdoret zakonisht në lëndët e inxhinierisë dhe teknologjisë
 • Numri i citimit vendoset në tekst me një numër në kllapa të rrumbullakëta
 • Sistemi i referencës IEEE dallon nga stili i Harvardit për citimin e burimeve

Stili MLA

 • Stili MLA përfshin emrin e autorit, vitin e botimit, dhe numrin e faqes për referencë brenda në tekst
 • Citimi brenda në tekst sipas Stilit MLA për një libër me dy autorë bëhet me emrat e autorëve të ndarë me " dhe "
 • Avantazhi kryesor i përdorimit të stilit MLA për citime brenda në tekst është që lejon lexuesit të shohë referencat brenda në tekst

Stili MHRA

 • Stili MHRA përfshin citimin brenda në tekst me shkronjat e mëdha për të autorët dhe vitin e botimit
 • Citimi i dytë të një burimi në stilin MHRA për shembullin e dhënë bëhet me shkurtojen e autorit dhe vitit të botimit

Stili i Fusnotave

 • Stili i fusnotave përdoret zakonisht në lëndët e shkencave humane
 • Në stilin e fusnotave, citimi brenda në tekst bëhet me numrin e citimit në kllapa të rrumbullakëta

Learn about the Chicago and MHRA citation styles, including how to cite in-text and within chapters. Understand the rules for citing single authors, three authors, and multiple authors.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Chicago Landmarks Quiz
5 questions

Chicago Landmarks Quiz

LovelyExuberance avatar
LovelyExuberance
Chicago Style Writing Quiz
15 questions

Chicago Style Writing Quiz

AccomplishedBixbite avatar
AccomplishedBixbite
Use Quizgecko on...
Browser
Browser