Cellular Neurophysiology: The Nerve Impulse - Chapter 4

ReasonedCoral avatar
ReasonedCoral
·

Start Quiz

Study Flashcards

26 Questions

Wat is de fundamentele beschrijving van de werking van de zenuwcel volgens de tekst?

Interactie tussen de cel en haar omgeving

Welke rol speelt de celmembraan volgens de tekst?

Het fungeert als een scheidingswand tussen het intra- en extracellulaire milieu

Wat is kenmerkend voor passief transport volgens de tekst?

Kost geen energie omdat het plaatsvindt van hoge naar lage concentratie

Wat gebeurt er bij actief transport volgens de tekst?

Transport van substanties tegen de concentratiegradiënt in

Wat is endocytose volgens de tekst?

Een proces waarbij deeltjes door membraaninsluiting binnen de cel gebracht worden

Wat is signaaltransductie volgens de tekst?

Reactie van de cel op omgevingsinformatie door activatie van celmechanismen

Wat is de functie van exocytose in de cel?

Het verwijderen van deeltjes uit het cytoplasma

Wat is de rol van Na+/K+-ATP-ase in de cel?

Het reguleren van intracellulaire natrium- en kaliumconcentraties

Wat zijn de kenmerken van passieve ionenkanalen?

Selectief doorlaatbaar afhankelijk van ionengrootte en -vorm

Wat veroorzaakt de depolarisatie van het celmembraan tijdens een actiepotentiaal?

Stroom van natriumionen naar binnen

Wat is de functie van een semipermeabele membraan in een cel?

Het handhaven van een ongelijke verdeling van elektrisch geladen deeltjes

Wat zorgt voor een elektrische spanning over het celmembraan?

De uitwisseling tussen concentraties binnen- en buitenkant van de cel

Wat typeert een actief ionenkanaal?

Spanningsafhankelijk en selectief doorlaatbaar voor ionen

Wat veroorzaakt een potentiaalgradiënt over het celmembraan?

De diffusiekracht door concentratieverschillen

Wat is het resultaat van een vrije uitwisseling tussen de concentraties binnen- en buitenkant van de cel?

Een gelijke concentratieverdeling binnen- en buitenkant van de cel

Hoe worden Na+ ionen tegen hun gradiënt getransporteerd?

Via actieve ionenkanalen

Wat zorgt ervoor dat Na+ niet binnen mag via het celmembraan?

De poortjes van de natriumpoortjes die gesloten kunnen worden

Wat veroorzaakt potentiaalverschillen over het celmembraan?

De elektrische aantrekking tussen geladen deeltjes

Wat gebeurt er tijdens de depolarisatiefase van een neuronale actiepotentiaal?

De cel verliest negatieve lading doordat Na+ kanalen openen en Na+ in de cel stroomt.

Wat gebeurt er tijdens de repolarisatiefase van een neuronale actiepotentiaal?

De cel wordt positiever geladen doordat K+ kanalen openen en K+ uit de cel stroomt.

Wat is een kenmerk van de refractieperiode van een zenuwimpuls?

Het signaal moet groter zijn om de excitatiedrempel te kunnen overschrijden.

Wat is het nut van myelinisatie in relatie tot axongeleiding?

Myelinisatie zorgt voor isolatie van axonmembranen, waardoor informatie sneller kan worden doorgegeven.

Wat is het resultaat van het domino-effect van kortsluitingen tijdens axongeleiding?

Een bliksemsnelle verplaatsing van positieve ladingen over het membraan.

Wat is kenmerkend voor het meten van membraanpotentialen?

Y-as vertegenwoordigt tijd, terwijl X-as het spanningsverschil weergeeft.

Wat is het gevolg van hyperpolarisatie tijdens een neuronale actiepotentiaal?

De cel wordt negatiever geladen doordat Na+ kanalen sluiten en K+ kanalen openen.

Wat is kenmerkend voor voortgeleiding van zenuwimpulsen in myeliniseerde axonen?

Er vindt sprongsgewijze of saltatorische zenuwgeleiding plaats.

Deze quiz gaat over de cellulaire neurofysiologie en de interactie tussen fysische energie, afferente zenuwimpulsen, receptoren, activering van spieren en klieren, en het principe van de werking van de zenuwcel. Het behandelt nauwkeurig gereguleerde fysiologische basismechanismen die betrokken zijn bij het omzetten van specifieke soorten fysische energie tot zenuwimpulsen.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

NEUROPHYSIOLOGY
87 questions

NEUROPHYSIOLOGY

MomentousMorganite avatar
MomentousMorganite
Potencial de membrana en neuronas
6 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser