चीनच्या र्वाळर्वंट खंड

SpellboundBernoulli avatar
SpellboundBernoulli
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

आलण अरर्वली लर्ववतालासून र्वाय्ेस कितेकमी सिंधू नदीच्या खोऱ्यालयंत लसरलेले आहे?

४८३ ककमी

लूर्वी या र्वाळर्वंटाला काय म्हणतात?

'मरुि'

भारत–लाककस्तानमधील आंतरराष्ट्रीय सीमा कुठल्या र्वाळर्वंटातून जाते?

अरर्वली

कोणत्या कारणाने स्पाईकन वेग गर्वित आहे?

कमी र्व असमान लजवन्यामुळे

लशुलालन्र्वसाय चालू करण्याची किंमत काय आहे?

लंब र्व समांतर क्षेत्र सलग करण्यामुळे

स्पिकनफेक्स गर्वित आहे का?

कमी र्व असमान लजवन्यामुळे

उपस्थित टेक्स्टानुसार, भारतातील कोणत्या राज्याचा दक्षिण भाग तुलनात्मकपणे उष्ण आहे?

महाराष्ट्र

कोणत्या प्रांताचा एक भाग राजिान आहे?

ससिंध

या टेक्स्टमध्ये कोणते स्थान म्हणजे 'लंजाब राज्याचा दक्षिण भाग'?

पंजाब

गोबी र्वाळर्वंट कुठल्या खंडातील सर्वांत मोठे र्व जगातील लाच्ा क्रमांकाचे र्वाळर्वंट आहे?

महाराष्ट्रात

Abuj Patil यांना कोणत्या व्यवसायासाठी कॉल करू शकतो?

MPSC परीक्षेसाठी

कुत्र जॉईन करा जे आपल्याला MPSC GS संबंधित मजकूर किंवा महत्त्वाचे समाचार देणार आहे?

@abujpatil टेलीग्राम समूह

ह्या क्विझमध्ये चीनच्या उत्तर भागातील र्वाळर्वंट खंडाबद्दल माहिती आहे. हेच क्षेत्र १२.९५ लाख चौरस ककमी इतक्या क्षेत्रफळाच्या भूभागार्वर स्थित आहे.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser