Business Models Definition and Examples

EverlastingBananaTree avatar
EverlastingBananaTree
·

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Wat wordt bedoeld met 'business modellen'?

De manier waarop een organisatie waarde creëert, levert en vastlegt

Wat was het eerste bedrijfsmodel van MTV?

Promotionele muziekvideo's bundelen in tv-kanalen gericht op tieners en gefinancierd door advertenties

Hoe worden traditionele kranten gefinancierd?

Door papieren verkoop en reclame

Wat is een kenmerk van traditionele structuren volgens de tekst?

Verticaal geïntegreerd en gecentraliseerd

Wat zijn voordelen van traditionele structuren volgens de tekst?

Controle, schaalvoordelen, bescherming tegen concurrenten

Learn about the concept of business models: how organizations create, deliver, and capture value. Explore examples like MTV's music video channels for teenagers and traditional newspapers. Understand the strategies behind different business models.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser