Biological Diversity and Classification

BetterKnownAltoSaxophone avatar
BetterKnownAltoSaxophone
·

Start Quiz

Study Flashcards

20 Questions

Canlıların sınıflandırılmasında temel alınan en küçük sistemik kategori hangisidir?

Sınıflandırmada türün coğrafik varyasyonlarına ne ad verilir?

Virüslerin çoğalmaları hangi yolla gerçekleşir?

Canlılık için en önemli göstergelerden biri olan ATP üretimini gerçekleştiremeyen yapılar hangileridir?

Günümüzde yapılan sınıflandırmalarda kaç adet canlı alem temel alınmaktadır?

Canlıların sınıflandırılması neden önemlidir?

Hangi dönemde bilinen ilk sınıflandırma yapılmıştır?

Carl von Linne hangi sistemi oluşturmuştur?

Taksonomi ve Sistematik arasındaki fark nedir?

Kaç milyon canlı türü yaklaşık olarak tanımlanıp isimlendirilmiştir?

Canlı türlerinin tanımlanması ve sınıflandırılması neden temel bir ihtiyaçtır?

Carl von Linne'nin canlıları sınıflandırmak için ne gibi katkıları olmuştur?

Canlı türlerinin tanımlanıp isimlendirilmesi konusunda ilerleme gösteren bir kişi kimdir?

Sistematiğin temel amacı nedir?

Hangi dönemde bilinen ilk sınıflandırma yapılmıştır?

Bir türün farklı bireyleri farklı coğrafik şartlara uyum sağlama ile değişik özelliklere sahip olabilirler. Bu şekilde bir türün coğrafik varyasyonlarına ne ad verilir?

Canlılar sınıflandırmasında hangi kategori esas alınarak diğer kategoriler inşa edilir?

Günümüzde canlı alemlerinin bir üst sınıflandırma düzeyi olan üç domain'e dahil edilebileceği konusunda geniş bir fikir birliği oluşmuştur. Bu üç domain'den hangisi çeşitli ve yaygın olan prokaryotları içerir?

Virüslerin çoğalmaları hangi yolla gerçekleşir?

Virüslerin en önemli göstergelerden biri olan ATP üretimini gerçekleştiremezler ve protein sentezini gerçekleştiren ribozomları yoktur. Virüslerin çoğalmaları kendileri sayesinde değil enfekte ettikleri konak hücre tarafından sağlanır. Bu bilgilere dayanarak, virüsler hangi yapıya benzerlik gösterir?

Description

Learn about the diversity of living organisms and the process of classifying them into different groups based on their similarities and differences. Explore the vast number of identified species and the continuous addition of new species to the list.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser