Bag of Words Analysis in Natural Language Processing

WorkableHaiku avatar
WorkableHaiku
·

Start Quiz

Study Flashcards

7 Questions

Matcha följande steg i en bag of words-analys med deras beskrivningar:

Tokenization = Dela upp texten i mindre enheter som ord eller ordstammar. Rengöring och normalisering = Rena texten från onödiga tecken, ta bort stoppord och normalisera ord. Skapa ordlistan för Corpus = Skapa en lista med alla unika ord i hela corpuset och deras frekvens. Dokument som vektorer = Representera dokumentets ord som en vektor för att skapa term document matrix.

Koppla ihop följande begrepp med deras betydelser i bag of words-analys:

Name-entity = Exempelvis behandla 'Uppsala Universitet' som ett ord. Stemming = Att hantera ändelser av ord för normalisering. Viktning av ord med TF-IDF = Använda TF-IDF för att ge vikt åt orden baserat på deras frekvens i dokument och corpus. CRISP-DM 1. Business understanding = Förstå behov och mål för datautvinningsprojektet.

Para ihop följande frågeställningar med rätt steg enligt CRISP-DM modellen:

Vad vill vi göra? = Business understanding Vilken data & varför? = Data Understanding Vad är det man vill veta? = Business understanding Vilken tidpunkt på året är försäljningen vanligtvis högst? = Business understanding

Matcha följande steg i dataanalysprocessen med deras beskrivningar:

Data Preparation = Rengöra och förbereda data innan analys Modeling = Utveckla modeller och algoritmer baserade på förberedd data Evaluation = Utvärdera prestanda och noggrannhet hos modellen Deployment = Bestämma strategi för spridning och uppdatering av modellen

Koppla följande åtgärder i dataanalysprocessen med deras beskrivningar:

Datarengöring = Ta bort missing values, errors, outliers, brus och felaktig data Dataintegration = Sammanfoga data från olika källor till en enhetlig databas Dataomvandling = Omvandla data från ostrukturerat till strukturerat format Modelleringsteknik = Utveckla modeller och algoritmer baserade på förberedd data

Para ihop följande faser i utvärdering av modeller med deras syften:

Jämföra förutsägelser med verkliga värden = Utvärdera hur väl modellen förutsäger resultat Identifiera modellens styrkor och svagheter = Förstå vad modellen är bra och mindre bra på Analysera datan för påverkande faktorer = Undersöka om något i datan har påverkat resultatet Utvärdera prestanda och noggrannhet hos modellen = Säkerställa att modellen är användbar

Matcha följande steg i organisationens prestationsstyrningscykel med deras beskrivningar:

Planering (Planning) = Fastställa mål och strategier för att uppnå önskad prestation Genomförande (Execution) = Implementera strategier och åtgärder för att uppnå uppsatta mål Utvärdering (Monitoring) = Samla in data och övervaka utförda aktiviteter Anpassning (Adjustment) = Göra nödvändiga anpassningar baserat på utvärderad prestation

Learn about the process of tokenization, cleaning, and normalization in a bag of words analysis. Discover how text is divided into smaller units, unnecessary characters are removed, stopwords are eliminated, and words are converted to their base forms.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser