Areas de circulació per al lleure i l'esport

RestoredWetland avatar
By RestoredWetland

Quiz

Flashcards

12 Questions

Quin tipus d'entitat pot demanar la declaració d'un espai com a àrea de circulació per al lleure i l'esport?

Què pot comportar la declaració d'una àrea de circulació per al lleure i l'esport?

Qui ha de donar el seu informe per a la delimitació d'un pla de camins aptes per a la circulació i la pràctica de motociclisme de muntanya?

Què es pot eximir mitjançant la declaració d'aquests itineraris?

Què s'entén per circuits permanents no tancats?

Quin és el límit de vehicles permesos per a la circulació motoritzada en grup en els espais naturals declarats de protecció especial?

Què es considera com a circulació motoritzada en grup organitzada?

Quina és la finalitat de les comunicacions prèvies al Departament competent en matèria de circulació motoritzada?

Quin és el procediment en cas que els òrgans pertinents no es pronunciïn sobre una comunicació d'activitat de circulació motoritzada en grup?

Quins òrgans tenen la potestat de suspendre provisionalment una activitat de circulació motoritzada ja autoritzada?

Què han de disposar tots els vehicles participants en una activitat organitzada?

En quins casos poden les autoritats suspendre definitivament una activitat de circulació motoritzada?

Description

Aquest qüestionari es centra en la regulació i declaració d'àrees de circulació per al lleure i l'esport per part dels ajuntaments. Inclou informació sobre les autoritzacions temporals i les limitacions establertes per la legislació urbanística.

Make Your Own Quiz

Transform your notes into a shareable quiz, with AI.

Get started for free

More Quizzes Like This

Urban Planning
9 questions
Urban Planning
jwblackwell avatar
jwblackwell
Competencias Municipales en España
10 questions