Ancient Greece: Rise and Development of Classical Society

RenownedJuxtaposition avatar
RenownedJuxtaposition
·

Start Quiz

Study Flashcards

15 Questions

Anong pangunahing lokasyon ang kinalakhan ng Kabihasnang Minoan sa Greece?

Pangunahing pulo ng Crete

Anong materyal ang ginagamit sa paggawa ng sandata sa maunlad na teknolohiya ng Greece?

Copper at Bronse

Sino ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang hari ng Kabihasnang Mycenaean?

Haring Agamemnon

Ano ang naging sanhi ng pagbagsak ng Kabihasnang Minoan?

Pagsabog ng bulkan sa Hilaga ng Crete

Ano ang naging epekto ng digmaan ng Dorian at Mycenaean sa pamayanan?

Paglilimot sa sining

Sino ang tinutukoy na nagpatupad ng hindi gaanong marahas na batas at nagbigay ng higit na karapatan sa mga karaniwang mamamayan sa Athens?

Solon

Anong kaharian/palasyo ang nasa Knossos na may mga silid para sa mga opisyales?

Kabihasnang Minoan

Sino ang isa sa unang bumuo ng kodigo ng Batas ng Athens na nakaugat sa ideyang ang mga Athenian ay pantay-pantay sa ilalim ng batas?

Draco

Sino ang nagpatalsik sa Aristokrasiya at itinatag ang kauna-unahang demokrasya sa daigdig, kung saan ang lahat ng mamamayan ay may kalayaang bumoto sa mga desisyon sa pamahalaan?

Cleisthenes

Ano ang ibig sabihin ng salitang 'demokrasya' na hango sa salitang Griyego?

Pamamahala ng mamamayan

Sinong pinabagsak ang Aristokrasiya at itinatag ang kauna-unahang demokrasya sa daigdig, kung saan ang lahat ng mamamayan ay may kalayaang bumoto sa mga desisyon sa pamahalaan?

Cleisthenes

Anong uri ng pamahalaan ang tumutukoy sa kapangyarihan ng pamamahala na nagmumula sa mamamayan?

Demokrasya

Ano ang pangunahing lungsod-estado sa Greece na nagtatag ng puro o tuwirang demokrasya?

Athens

Ano ang kodigo ng batas na unang binuo ni Draco para sa mga Athenian upang ipakita na pantay-pantay sila sa ilalim ng batas?

$eta eta ho o$

'Demos' at 'kratos' ay dalawang salitang Griyego na tumutukoy saan?

'Demos' - taong-bayan, 'kratos' - pamamahala

Learn about the ancient Greek civilization, its center, and the Minoan civilization which was the first civilization in Greece. Explore the high level of society in different fields and the kingdom/palace of Crete, Knossos, and Zakros.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser