Minoan and Mycenaean Civilizations in Greece

DazzlingLawrencium avatar
DazzlingLawrencium
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

14 Questions

Anong pangunahing dahilan kung bakit tinawag na unang kabihasnan ang Minoan?

Napapalibutan ito ng tubig at estratehiko ang lokasyon nito

Ano ang nagsilbing daanan ng mga mangangalakal mula sa Europa, Africa at Asya?

Crete

Anong kahalagahan ng pagkakaroon ng mahusay at matibay na sandatahang lakas ayon sa teksto?

Pagtatanggol sa sariling bansa

Ano ang nagsilbing batayan ng kaalaman sa Astronomiya ng mga Griyego ayon sa teksto?

Paniniwala sa iba't ibang diyos

Anong tawag sa lugar na sentro ng pulitika at relihiyon ng Gresya?

Metropolis

Anong tawag sa pamayanan ng mga mandirigma ayon sa teksto?

Sparta

Ano ang kahalagahan ng Twelve Tables sa Roma?

Nagbigay ng pantay na karapatan sa lahat ng mamamayan

Ano ang naging epekto ng Digmaang Punic sa kapangyarihan ng Romano?

Pinalawak ang kanilang kapangyarihan dahil sa pangunahing ruta ng kalakalan

Sino-sino ang miyembro ng ikalawang Triumvirate?

Octavian, Mark Anthony, Marcus Lepidus

Ano ang kaugnayan ng Pax Romana sa kapangyarihan ng Romano?

Nagbigay ng panahon ng kapayapaan kung saan lumawak ang kanilang impluwensya

Ano ang pangunahing dahilan ng pagkawala ng katatagan sa pamumuno ng Imperyong Romano ayon sa nabanggit na teksto?

Hindi matatag na pinuno

Sino-sino ang mga miyembro ng ikalawang Triumvirate na binanggit sa teksto?

Octavian, Mark Anthony, Marcus Lepidus

Anong pangunahing pangyayari ang nagdulot upang mailathala ang Twelve Tables sa Roma ayon sa nabanggit na teksto?

Panahon ng digmaan at kaguluhan

Ano ang naging epekto ng pinalawak na kapangyarihan ng Romano dahil sa Digmaang Punic na nabanggit sa teksto?

Nagkaroon ng pangunahing ruta ng kalakalan ang Mediterranean

Explore the history and geography of the Minoan and Mycenaean civilizations in Greece, including their locations and significance. Learn about the Dark Age, a period of decline in ancient Greek civilization, and the geographical features of Crete that contributed to its safety from invaders.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Mysterious Cultures of Ancient Greece
10 questions
Legacy of Ancient Greece
5 questions
História da Grécia Antiga
6 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser