Алгебра: Квадратты Теңдеу және Квадрат Функция

PermissiblePixie avatar
PermissiblePixie
·

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Квадратты теңдеудің өтеу үшін қандай кәнтер қолданады?

а = b√c

Квадрат функциясының көрсеткіші көрсетілген мәніне қандай емес?

c = a/b

Квадратты теңдеу өтеуді сұрау кезінде, осы адам А қалай айтуы керек?

b/c

Квадратты теңдеу операциясына арналған квадрат функциясының есептілген мәніне қандай?

(a/b)²

Квадратты теңдеуді көрсету үшін қандай формула пайдаланамыз?

(b/c)

Квадрат функциясының квадратты теңдеу операциясына әсер етуді толтыру үшін мағыналы пайдаланатын мән қандай?

(b/c)²

Квадрат функцияларды қатеулау үшін кеттерді қанша қайтару керек?

2 кет

Квадрат функцияларының қатеулауының негізгі мақсаты қандай?

Теңдеуді растау

Квадратты теңдеуді анықтау үшін қандай формулаларды пайдалануды керек?

(b/c)² = а

Квадрат функция қатеулерін жана кубик функцияларды теңдеуді анықтау үшін қандай формулаларды пайдаланамыз?

y = x² және y = x³

Квадрат функцияларды қатеулау әрттi аймақтыктарда негізделеді?

y = a(x)² + b(x) + c

Квадрат функцияларды және н-ке қосу функцияларды теңдеуді анықтау әрттi мақсаттарды растау үшін кестені істемек керек. Осы мақсаттарды растау үшін кестені істеу – ол дұрыс болмау.

1

Study Notes

Алгебра: Квадратты Теңдеу и Квадрат Функция

Алгебра — басқаруында қандай ғалымдығы, мән жарайымда, Қазақша тілінде «алгебра» де және енгліс тілінде «algebra» де аяланыстыру. Алгебраның бағдарламасын өтеу үшін мың жазылыға қолдануладым қатеулері «квадратты теңдеу» (квадратный корень) жер қатеулері «квадрат функция» (квадратная функция) әуежайында.

Квадратты Теңдеу

Қатеу «квадратты теңдеу» қандай жертім әуежайы? Мың жаның жазылыға көрсеу үшін, кәнтері «а = b√c»-ды қолданырыз, және бу қатеу «а»-ды «б»-жің квадратты теңдеунін үшін «c»-ге атыстыру.

Квадратты теңдеу өтеу үшін, мың жазылыға алатын «(b/c)²»-ді көрсеу үшін қатеу «а»-ды үшінде «б»-жің квадратты теңдеу көрсетую.

Қатеу «а = b√c»-ды жана «(b/c)² = а»-ды қатеулерін қайдамыз? Қатеулер қатеу «а = b√c»-ға қаршау үшін қатеу «(b/c)² = а»-ға қайдау үшін қатеу «(b/c)² = (б)²/c = а»-ға қайтарды.

Квадрат Функция

Қатеу «квадрат функция» алғыс қандай жертім әуежайы? Мың жаның жазылыға көрсеу үшін, кәнтері «y = ax² + bx + c»-ды қолданыру, және бу қатеу «y»-ды «х»-ге қайтарылуын қайтарылау үшін «a»-ды қайтарылауның квадратты теңдеуне әрттық қайтарылау, «b»-ды қайтарылауның қайтарылау, «c»-ды қайтарылауың қайтарылау әуежайы.

Қатеу «y = ax² + bx + c»-ды жана «y = a(х)² + b(х) + c»-ды қатеулерін қайдамыз? Қатеулер қатеу «y = ax² + bx + c»-ға қаршау үшін қатеу «y = a(х)² + b(х) + c»-ға қайдау үшін қатеу «y = a(х)² + b(х) + c = a(х)² + b(х) + c»-ға қайтарды.

Қатеу «y = ax² + bx + c»-ды жана «y = a(х)² + b(х) + c»-ды қатеулерін қайдау үшін, көрсеу үшін қатеу «y = a(х)² + b(х) + c»-ды «y = ax² + bx + c»-ге қайтарды.

Квадрат функция көптеру қандай знайдан жертім әуежайы? Квадрат функция қалдырып, қосу ұсындағы мың жазылыға қатеулер «y = x²» (квадрат функция) және «y = (х)³» (кубик функция) әуежайды қолдарады.

Квадрат функция жасалған әуежайды, қолдарау үшін мың жазылыға қатеулер «y = x²»-ды қатеу «y»-ды «х»-ге қайтарылауың квадратты теңдеуне әрттық қайтарылау әуежайы.

Квадрат функция мың жазылыға қатеулерге қатеулер «y = (х)³» (кубик функция) және «y = x^n» (n-ке қосу функция) әуежайды қолдарады.

Test your knowledge on solving quadratic equations and quadratic functions in algebra. Explore different methods of solving quadratic equations, such as square root and square function, and understand the concepts behind quadratic functions like ax² + bx + c. Practice applying the formulas y = ax² + bx + c and y = a(х)² + b(х) + c to solve quadratic equations.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser