கணிதம் பற்றிய அறிவு குறிப்புகள்

DaringLoyalty avatar
DaringLoyalty
·

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

குறிப்பிட்ட காலம் அன்று பார்க்கப்படும் கட்டமைப்புக் கிருஷ் என்ன?

நூலக் கட்டமைப்பு

கணிதக் கட்டமைப்புக்கு அடிப்படை அக்சியம் என்ன?

அக்சியம் என்பது அறிவியல் முதல் அடிப்படை.

கணித பகுதிகளின் எண்ணிக்கை எது?

60

கணித செயல்பாடுகளின் தமிழ் பெயர் என்ன?

கணிதம்

கணிதம் செயல்பாடுகள் என்னவென்றால் ஒருவிதமான கபாலம் என்ன?

கணிதம் செயல்பாடுகள் ஒருவிதமான கபாலம் ஆகும்.

இந்த வினாடி அறிவில் கணிதம் பற்றி உள்ள முக்கிய உத்திகள் மற்றும் அதன் பிரிவுகளின் கீழ் உள்ள விஷயங்கள் பற்றி அமைந்துள்ளுக்கிறது.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser