İmmün Sistem Hastalıklarında Kullanılan İlaçlar

SurrealCatharsis avatar
SurrealCatharsis
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

63 Questions

İmmün sistemini uyarır ve güçlendirir. İmmün sistem hastalıklarının tedavisinde hangi ilaçlar kullanılır?

Monoklonal Antikorlar

Hangi ilaçlar, özellikle organ nakli durumlarında nakledilen organın vücut tarafından reddedilmesine karşı koruma amacıyla kullanılır?

Kalsinörin inhibitörleri

Glukokortikoidlerin immünosüpresif etkilerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

T-lenfositlerin interleukin salgılamasını engeller

İmmünomodülatör ilaçlar hangi iki gruptan oluşur?

İmmünosüpresif ilaçlar ve İmmünostimülan ilaçlar

Hangisi bir immünostimülan ilaçtır?

Orthoclone OKT3

Siklosporin, aşağıdaki etkilerden hangisine neden olur?

Nefrotoksisite

Takrolimus (FK-506) kullanımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Karaciğer nakli olan hastalarda kullanılır

Mikofenolat mofetil, aşağıdaki etkilere sahiptir, ancak hangisi değildir?

B-lenfositlerin antikor üretimini artırır

Orthoclone OKT3 (Muromonab CD3) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Lenfosit fonksiyonunu antijenin (LFA-1) monoklonal antikorudur

Palivizumab'ın etkisi nedir?

RSV'nin füzyon proteinine bağlanarak infeksiyona karşı korur

İnfliksimab'ın etkisi nedir?

Romatoid artrit tedavisinde kullanılır

Timosin γ-globulin'in etkisi nedir?

T-lenfositlerin proliferasyonunu artırır

Ranibizumab, aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılır?

Makuler dejenerasyon tedavisinde

"BCG" aşağıdakilerden hangisidir?

"Adjuvan"

"IFNα-2b", aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılır?

"Hairy-cell lösemi" tedavisinde

Beta-laktamaz inhibitörleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Beta-laktamaz inhibitörleri, uygun bir beta-laktamla kombine halde kullanılır.

Penisilinlerin temel yapısı nedir?

6-APA ve bir karbon halkası

Penisilinlerin antibakteriyel etkisi için ne gereklidir?

6-APA halkasının bütünlüğünün korunması

Beta-laktamazlar tarafından açılan yapının adı nedir?

Penisiloik asit

Karbapenemlerin yapısında kaç karbon bulunur?

Dört

Beta-laktam antibiyotiklerde bulunan dört üyeli heterosiklik beta-laktam halkası hangi elementleri içerir?

Bir azot, üç karbon

Beta-laktamaz inhibitörleri tarafından en iyi inhibe edilen sınıf hangisidir?

A sınıfı

Gram-negatif bakterilerde dirence yol açabilen mekanizmalardan biri olan 'Efflux' mekanizması hangi bakteri türünde gelişebilir?

P. aeruginosa

Penisilinlerin çoğunun mide-barsak kanalından absorpsiyonu ne derecede önemsizdir?

% 50

Hangi penisilin türleri ağızdan kullanılabilir ve biyoyararlanımları genellikle tam değildir?

Fenoksipenisilinler

Penisilinlerin plazma proteinlerine bağlanma oranı en yüksek olan tür hangisidir?

İzoksazolil penisilinler

'MexA-Mex-BOprM' dışa-atım 'efflux' sistemi hangi bakteri türünde gelişen bir direnç mekanizmasıdır?

P. aeruginosa

'Beta-laktamaz Üretimi' mekanizmasında rol oynayan enzimler hangi türlere karşı direnç gelişimini sağlar?

Karbapenemler hariç tüm beta-laktam antibiyotiklere karşı direnç gelişimini sağlar.

Hangi durumda penisillerin parenteral uygulanması i.m. veya i.v. olarak yapılır?

Göz ve eklemler dışında vücut sıvıları ve dokuları içine serbestçe dağılmaları

Hangi durumda oral olarak verilen türler: fenoksipenisilinler ve kloksasilinler?

Oral olarak verilmeyen sadece oral yolla verilen türler: fenoksipenisilinler ve kloksasilinler.

Günümüzde kaç değişik türde beta-laktamaz enzimi tanımlanmıştır?

1000'e yakın

Penisilinlerin vücutta hangi rolü oynarlar?

Hapten rolü

Penisilin G solüsyonunun uzun süre kalabilirliği için neden kuru toz formunda bulundurulur?

Solüsyon sıcaklık değişimine karşı dayanıksızdır

Aminopenisilinlerin geniş spektrumlu olmalarının sebebi nedir?

Yan zincirindeki amino grubuna bağlı olarak

Penisilinlerin murein hidrolazları baskı altında tutarak hücre duvarının erimesine neden olmalarının sonucu nedir?

Hücrenin büyüme ve bölünmesinin durması

Antistafilokokal penisilinlerin etkili olduğu bakteri türü hangisidir?

Staphylococcus aureus ve enterokoklar

'Doğal penisilinler' grubundaki antibiyotikler hangi bakterilere etkilidir?

Gram (+) koklar ve anaerobik bakteriler

'Geniş spektrumlu penisilinler'e örnek verilebilir mi?

'Ampisilin, amoksisilin'

'Diğer penisilinler' grubunda hangi türden penisilinlere yer verilebilir?

'Aminopenisilinler'

'Penisilin bağlayan proteinleri' inhibe eden antibiyotik türü hangisidir?

'Oksasilin'

'Penisilin Direnç Gelişme Mekanizmaları'ndan biri olan 'Gram-negatif bakteri dış membranında permeabilite azalması' sonucu ne olur?

'Antibiyotiğin hücre içine girmesi zorlaşır'

'Yarı sentetik penisilinler'in dozajı ve antibakteriyel gücünün ifade ediliş şekli nedir?

'Milligram cinsinden'

Sefalosporinlere direnç gelişiminde bakteri hücre membran permeabilitesinin azalması durumunda ne olabilir?

Sefalosporinlerin periplazmik boşluğa geçişi artabilir.

MRSA suşlarında sefalosporinlere direnç gelişiminde hangi durum söz konusudur?

Sitoplazmik membranda yer alan penisilin bağlayan proteinlerin (PBP’lerin) sefalosporine afinitesinin artması.

Sefalosporinlerin farmakokinetik özellikleri nelerdir?

Absorpsiyonları genellikle yetersizdir.

Esterleşmiş sefalosporinlerin absorpsiyonu tok kamına alındıklarında ne olur?

Vücutta daha yüksek oranda emilirler.

Sefalosporinlerin çoğu vücutta nasıl itrah edilir?

Böbreklerden esas olarak tübüler salgılama ve biraz da glomerüler filtrasyonla itrah edilir.

Oral yolla kullanılan sefalosporinlerden hangisi menenjit tedavisinde kullanılabilir?

Sefpodoksim proksetil

Üçüncü kuşak sefalosporinlerden hangisi menenjit tedavisinde kullanılabilir?

Sefotaksim

Dördüncü kuşak sefalosporinlerden hangisi menenjit tedavisinde kullanılabilir?

Sefepim

İlk kuşak sefalosporinlerden hangisi oral yolla kullanılır?

Sefaleksin

Hangi kuşakta sefalosporinler vücutta metabolize edilmeden böbreklerden esas olarak tübüler salgılama ve biraz da glomerüler filtrasyonla itrah edilir?

Beşinci kuşak

Sefalosporinlerin en sık görülen yan etkisi nedir?

Alerjik reaksiyonlar

Penisilinlerin eliminasyonu hangi organlar aracılığıyla gerçekleşir?

Böbrekler ve karaciğer

Penisilin G'nin depo türevleri hangi yolla oluşur?

Prokain ile tuz yaparak

Antistafilokokal penisilinler hangi enzimlere dayanıklıdır?

Beta-laktamazlara ve asit hidrolazlara

Geniş spektrumlu penisilinlerin etkinliği hangi bakteri türlerine karşı daha fazladır?

Gram-pozitif basil

Antipsödomonal penisilinler hangi durumda kullanılır?

Solunum sistemi enfeksiyonları

'Beta-laktamaze dayanıklı penisilinler' ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Bakterisid etkinlik gösterirler

'İmmün sistem hastalıklarının tedavisinde hangi ilaçlar kullanılır?' cümlesinde bahsedilen ilaç türü aşağıdakilerden hangisidir?

'Glukokortikoidler'

'Beta-laktamaz enzimlerinin üretimi, penisilinlere karşı dirençte en önemli ve en yaygın bir faktördür.' cümlesinde bahsedilen ilaç türü aşağıdakilerden hangisidir?

'Beta-laktamaz İnhibitörleri'

'Sefalosporinler, penisilinler gibi bakteri hücre duvarının peptidoglikan tabakasının sentezinin son basamağını inhibe etmek suretiyle bakterisid etki oluştururlar.' cümlesinde bahsedilen madde türü aşağıdakilerden hangisidir?

'Sefalosporin'

'Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları' için kullanılan ilaç türü aşağıdakilerden hangisidir?

'Sefalosporinler'

Bu quiz, immün sistem hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında bilgi içermektedir. İmmünosüpresif ilaçlar, immünostimülan ilaçlar ve immünomodülatör ilaçlar gibi konuları kapsamaktadır.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Intro to Immunology 3&4 (B,T cells)
71 questions
Immunology I: Introduction
40 questions
Asthma Lecture: Inflammation and Antiinflammatories
21 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser